dinsdag, 2. juni 2009 - 23:14

Provincie Flevoland pleegt diepte-investering in toeristisch Flevoland

Lelystad

De provincie Flevoland kent 799.550,-- euro toe aan de Stichting NORT Flevoland (Nederlandse Ondernemers in Recreatie en Toerisme Flevoland). Hiermee gaat NORT Flevoland de komende jaren aan de slag met innovaties en nieuwe allianties in toeristisch Flevoland.

NORT Flevoland werkt aan de kwaliteitsverbetering en professionalisering van de toeristisch recreatieve sector. De afgelopen 4,5 jaar heeft NORT Flevoland zich gemanifesteerd als aanjager van professionalisering, kwaliteitsverbetering van bedrijven en de economische versterking van een regio. Talloze projecten op het gebied van scholing, milieu en samenwerking zijn gerealiseerd.

De toeristisch recreatieve sector in Nederland en Flevoland staat op een keerpunt. De consument is grillig en veeleisend. De marges staan onder druk. De concurrentie tussen regio’s in Nederland en die met het buitenland neemt toe. In het licht van de economische neergang en het belang van de werkgelegenheid is het extra urgent de innovatie bij bedrijven en veranderingsgezindheid bij ondernemers aan te jagen en te faciliteren. Voor zowel ondernemers op individueel niveau als voor de sector als geheel wordt het steeds moeilijker veranderingen eigenstandig te realiseren.

Gedeputeerde Recreatie en Toerisme, Andries Greiner: “De mate van veranderingsgezindheid hangt samen met de mate waarin de sector toerisme en recreatie er in slaagt de handen onderling ineen te slaan én de mate waarin allianties met derden gemaakt kunnen worden: tussen bedrijven onderling, met (gemeentelijke) overheden, met toeristische promotieorganisaties, met de landbouw en met natuurorganisaties.�
NORT Flevoland legt in haar vervolgproject veel nadruk op de beschreven versterking van de innovatie en veranderingsgezindheid van ondernemers binnen Flevoland. Allianties, branche doorsnijdend en provinciegrensoverschrijdend, staan hierbij centraal.

In het oog springende projecten zijn netwerkontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Deze doelstellingen passen in het provinciale beleid dat is gericht op een vitaal platteland, het realiseren van toeristische voorzieningen, een attractieve en concurrerende met aantrekkelijke routestructuren en verbindingen. Reden voor de provincie om vanuit het toeristisch beleid (BART) en Europese POP-subsidie een forse financiële bijdrage te leveren aan dit breed gedragen initiatief.

Initiatiefnemers van NORT Flevoland zijn de brancheorganisaties RECRON, HISWA Vereniging en Koninklijk Horeca Nederland. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Kamer van Koophandel Gooi, Eem- en Flevoland, alle gemeenten in Flevoland, Toerisme Flevoland, LTO Noord en Het Flevo-landschap en bijdragen van individuele ondernemers.
Provincie:
Tag(s):