zondag, 13. juni 2010 - 12:23

Ouderenmishandeling in Flevoland te lijf

Lelystad

Centrum maatschappelijke Ontwikkeling Flevoland (CMO Flevoland) maakt een plan van aanpak om oudermishandeling te lijf te gaan.

‘In opdracht van de provincie ontwikkelt het CMO onder andere een protocol waarmee signalen van ouderenmishandeling uniform worden gemeld en geregistreerd waardoor de mishandeling beter te bestrijden is’, meldt de provincie Flevoland.

De helft van de Flevolandse professionals in de ouderenzorg ontvangt zulke signalen, zo blijkt uit een recent rapport van GGD Flevoland. Gebeurt het met opzet of juist uit onmacht? Het risico van ouderenmishandeling of ontspoorde zorg neemt toe naarmate de druk op familie en professionele zorgverleners toeneemt.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat één op de twintig ouderen herhaaldelijk wordt mishandeld. Dat zou betekenen dat in Nederland ruim 130.000 en in Flevoland ruim 1700 mensen van 65 jaar en ouder slachtoffer van mishandeling zijn.

Onderzoeksresultaten
In Flevoland is nog maar weinig bekend over ouderenmishandeling. Voor gedeputeerde John Bos was dit voldoende reden in te gaan op het verzoek van de Flevolandse ouderenbonden om actie en de GGD Flevoland nader onderzoek te laten verrichten. Afgelopen week ontving John Bos het resultaat uit handen van Cees Verdam, directeur GGD Flevoland.

Voor het rapport is met ruim 20 organisaties (zoals zorg, welzijn en politie) gesproken; er zijn 134 vragenlijsten binnengekomen. De belangrijkste resultaten zijn: de helft van de Flevolandse professionals signaleert ouderenmishandeling. De meest genoemde signalen zijn: de oudere maakt een depressieve, angstige indruk, de mogelijke dader vertoont verschijnselen van overbelasting en er verdwijnen spullen en geld van de oudere.

De meest voorkomende uitingen zijn: beledigen, het ontvreemden van geld of goederen, het negeren van behoeften van ondersteuning of aandacht en misbruik maken van de goedgelovigheid van ouderen. De meest genoemde achterliggende oorzaken zijn: onmacht of onbegrip en overbelasting of stress.

Registratie
Uit het onderzoek blijkt dat ouderenmishandeling in Flevoland onvoldoende, sporadisch of niet wordt gemeld en geregistreerd. Te weinig is er aandacht voor de problematiek, melding en aanpak van ouderenmishandeling. Daarbij weten veel zorgverleners niet waar zij de melding moeten doen. Veel deelnemers aan het onderzoek hebben behoefte aan kennis en informatie over het onderwerp, over de mogelijkheden tot melding en vaardigheden om het taboe te doorbreken en (on)opzettelijke mishandeling bespreekbaar te maken.

De GGD adviseert dan ook om een Flevolands protocol ouderenmishandeling te ontwikkelen en door middel van scholing de kennis over ouderenmishandeling en ontspoorde zorg te vergroten. Daarnaast pleit zij onder andere voor een provinciaal registratiesysteem waarin ouderenmishandeling makkelijker gemeld kan worden. Dit alles in afstemming met de betrokken organisaties.

Bestrijding
In aanvulling op de instelling van een basisprotocol wordt aan de betrokken organisaties gevraagd om een sluitende aanpak van ouderenmishandeling te garanderen door de aanstelling van aandachtsfunctionarissen, het maken van scholingsplannen en door deelname aan een consultatienetwerk. Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft al een aandachtsfunctionaris aangesteld.

Voorlichting
Tot slot vinden bij het plan van aanpak betrokken organisaties het belangrijk om meer voorlichting te geven aan mantelzorgers, bijvoorbeeld via de huisarts of via het steunpunt voor mantelzorgers en vrijwilligers. Een en ander zal gebeuren in nauwe samenspraak met Flevolandse gemeenten. Dat is het gevolg van hun wettelijke verantwoordelijkheden op het gebied van huiselijk geweld en de ondersteuning van mantelzorg.
Provincie:
Tag(s):