dinsdag, 18. oktober 2011 - 17:46

Geen stralingsgevaar mobiel telefoongebruik op kinderen

Den Haag

Er is geen bewijs ge­von­den dat bloot­stel­ling aan elek­tro­mag­ne­ti­sche velden van mobiele te­le­foons, an­ten­nes voor mobiele te­le­fo­nie of Wi­fi-​voor­zie­nin­gen na­de­li­ge ef­fec­ten heeft op de ont­wik­ke­ling van de her­se­nen van kin­de­ren.

Dat stelt de Ge­zond­heids­raad op basis van een analyse van het be­schik­ba­re we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek op dit gebied.

De con­clu­sie sluit aan bij eerdere pu­bli­ca­ties van de Ge­zond­heids­raad. De Com­mis­sie Elek­tro­mag­ne­ti­sche velden van de raad volgt de we­ten­schap­pe­lij­ke ont­wik­ke­lin­gen op de voet en rap­por­teert hier­over re­gel­ma­tig. Veel mensen maken zich zorgen over mo­ge­lij­ke ge­zond­heids­ef­fec­ten van mobiele te­le­foons, vooral op kin­de­ren.

De af­ge­lo­pen jaren is nieuw on­der­zoek gedaan naar bloot­stel­ling van kin­de­ren aan elek­tro­mag­ne­ti­sche velden en de ef­fec­ten op de her­sen­ont­wik­ke­ling. De kennis die nu be­schik­baar is geeft geen aan­lei­ding tot ver­ont­rus­ting. Maar omdat er nog steeds re­la­tief weinig over dit on­der­werp bekend is, vindt de Ge­zond­heids­raad meer on­der-​zoek dan ook nodig, vooral naar ef­fec­ten op jonge kin­de­ren en naar lan­ge­ter­mijn-​ef­fec­ten.
Provincie:
Tag(s):