zondag, 13. mei 2012 - 20:07

Dijken bij Bruinisse eind 2013 verbeterd en toegankelijk

Bruinisse

De Provincie Zeeland is van plan een natuurvergunning aan waterschap Scheldestromen te verlenen voor de dijkverbetering bij Bruinisse. Het dijktraject is vanaf eind 2013 toegankelijk voor wandelaars, ruiters en fietsers.

Het gaat om versterking van het dijktraject Bruinissepolder, Vluchthaven Zijpe, Stoofpolder tot Bruinisse langs het Natura 2000-gebied Oosterschelde. De werkzaamheden staan gepland vanaf maart 2013 en duren tot uiterlijk half november 2013.

De Oosterschelde is een Natura 2000-gebied met bijzondere natuurwaarden. Het grootste deel van het dijktraject grenst aan open water en niet aan schorren en slikken met concentraties vogels. Daardoor zal de verstoring van vogels langs het grootste deel van de dijk beperkt zijn. In de voormalige veerhaven Zijpe broeden visdieven. De werkzaamheden starten daarom in de Veerhaven pas na het broedseizoen. Negatieve effecten van de werkzaamheden op de beschermde natuurwaarden worden hierdoor zoveel mogelijk voorkomen.

Het versterken van dit dijktraject is onderdeel van een planning om alle dijken in 2015 weer te laten voldoen aan de veiligheidsnorm. Projectbureau Zeeweringen versterkt door heel Zeeland dijken om zo de veiligheid tegen overstromen voor de toekomst te waarborgen. In totaal worden er in 2013 zeven dijktrajecten verbeterd.

Belanghebbenden kunnen tot en met 21 juni 2012 een zienswijze op het ontwerpbesluit bij de Provincie Zeeland indienen. Het document en de bijbehorende stukken liggen ter inzage bij Provincie, locatie Het Groenewoud 1 in Middelburg.
Provincie:
Tag(s):