woensdag, 22. augustus 2012 - 19:35

Doorstroming hoogwater verbeteren in de Beuningse uiterwaarden

Beuningen

Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en ARK Natuurontwikkeling werken samen aan natuurlijke, veilige uiterwaarden langs de grote rivieren. De Waal moet meer ruimte krijgen om hoogwater op te vangen.

In de Beuningse uiterwaarden betekent dat het aanpakken van begroeiing en graven van een nevengeul. De rivierveiligheid van de honderdduizenden inwoners van de regio Nijmegen-Oosterhout-Beuningen verbetert op die manier aanzienlijk en de kansen om natuur en landschap te ontwikkelen en te beleven worden maximaal benut. Eind 2012 starten de werkzaamheden. Omwonenden en belangstellen zijn van harte uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op woensdag 29 augustus 2012, waar uitleg wordt gegeven over de plannen en maatregelen.

Op woensdag 29 augustus 2012 is er een inloopbijeenkomst in de Leghe Polder, Schoolstraat 16 te Beuningen. Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom en kunnen binnenlopen van 19.00 tot 21.00 uur. Om 19.30 uur is er een korte presentatie. Tijdens de avond is er informatie over de programma’s Stroomlijn en Klimaatbuffer in de Beuningse uiterwaarden en volop ruimte voor vragen. Ook kunnen bezoekers zich ter plekke opgeven voor een terreinexcursie met de boswachter voorafgaand aan de start van de werkzaamheden.

Allereerst wordt de begroeiing in de uiterwaard op orde gebracht (programma Stroomlijn) door plaatselijk bosjes te verwijderen en uit te dunnen. Vervolgens worden op diezelfde plek de eerste honderden meters van een nevengeul gegraven. Die nevengeul staat centraal in toekomstvisie ‘Weelde in de Beuningse Uiterwaarden’, waaronder gemeente en provincie in 2009 hun handtekeningen zetten. Als uiteindelijk de gehele nevengeul door de Beuningse uiterwaarden gerealiseerd zal zijn, levert dat een hoogwaterverlagend effect op van 14 cm.

Het verwijderen en uitdunnen van de begroeiing (programma Stroomlijn) anticipeert op het graven van de nevengeul Bunswaard (programma Klimaatbuffer). Dat betekent efficiënt werken op het gebied van vergunningen, rooiwerk en grondverzet: een win-win situatie dus. Er wordt tijdens de werkzaamheden rekening gehouden met waardevolle planten en dieren.

Als de beschikkingen rond zijn, kan naar verwachting eind 2012 worden gestart met het verwijderen en uitdunnen van begroeiing in het kader van het programma Stroomlijn. Deze eerste fase is afgerond vóór het broedseizoen half maart 2013. Project Klimaatbuffer, de tweede fase, start vanaf dat moment en bestaat uit het graven van een nevengeul en het aanbrengen van een kleilaag op de dijkhelling, om kwelinstroom in het binnendijks gebied te voorkomen. De start van de twee uitvoeringsfases wordt via de plaatselijke kranten gecommuniceerd.

De Nederlandse riviernatuur is uniek en van grote waarde voor de natuurlijke rijkdom en recreatie. Daarom kijkt Rijkswaterstaat in het programma Stroomlijn samen met terreineigenaren en beheerders hoe het rivierengebied in de toekomst zo beheerd kan worden, dat een veilige leefomgeving hand in hand gaat met natuurontwikkeling- en beleving. Staatsbosbeheer is één van de beheerders van terreinen langs de grote rivieren. Staatsbosbeheer vindt het net als Rijkswaterstaat belangrijk dat men in het rivierengebied veilig kan wonen, werken en recreëren. Daarom werken we samen aan plannen voor maatregelen in de uiterwaarden. Dat gebeurt in het programma Stroomlijn.
Provincie:
Tag(s):