dinsdag, 14. augustus 2012 - 9:53

Onderzoek visstand geeft inzicht in waterkwaliteit Wetterskip

Heerenveen

Fryslân start deze week met de opname van de visstand in een groot aantal wateren in haar beheergebied. Het gaat om de aantallen, de soorten, het gewicht en de conditie van de vispopulatie.

Doel van het onderzoek is het vaststellen van de ecologische toestand van het oppervlaktewater.

Wetterskip Fryslân laat de visstand elke drie jaar onderzoeken. Dit jaar worden 16 wateren onderzocht waaronder de Tjonger, Schoterlandse compagnonsvaart, De Deelen, het Nannewijd en een groot aantal boezemmeren in het zuidwesten van de provincie. Met behulp van lange reeksen waarnemingen kunnen conclusies getrokken worden over de ontwikkelingen in de visstand.

Het waterschap doet daarnaast onderzoek naar de nchemische kwaliteit, de waterplanten, de algen en kleinere waterdieren. Al deze metingen geven inzicht in de ecologische toestand van het oppervlaktewater. Verbetering waterkwaliteit Wetterskip Fryslân gebruikt de gegevens onder meer voor de Kaderrichtlijn Water. Dit is een Europese richtlijn voor verbetering van de kwaliteit van de oppervlaktewateren. Om de kwaliteit van het water te verbeteren legt het waterschap onder meer natuurvriendelijke oevers aan langs meren, kanalen en vaarten en wordt geïnvesteerd in het verder verbeteren van de afvalwaterzuivering.

Ook worden diverse stuwen, sluizen en gemalen aangepast ter bevordering van vismigratie. Hiermee wil het waterschap de leefgebieden van vissoorten vergroten. Met het onderzoekt monitort het waterschap de effecten van de maatregelen. Bij het onderzoek worden de Friese beroepsvissers en twee ecologische adviesbureaus ingeschakeld. Alle gevangen vis wordt gemeten en gewogen. Daarnaast wordt ook naar de gezondheid van de vissen gekeken. Alle vis wordt weer teruggezet in het water.
Provincie:
Tag(s):