woensdag, 12. oktober 2016 - 10:43 Update: 13-10-2016 10:32

Wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg weer gestegen, bedden vol

Wachtlijsten gestegen bedden vol
Foto: fbf
Den Haag

Er blijft geld dat bedoeld is voor de ggz over aan het eind van dit jaar, terwijl veel ggz- aanbieders in de knel zitten. Dit heeft tot gevolg dat de wachtlijsten ten opzichte van 2015 zijn gestegen. Ook zijn de bedden ook steeds vaker vol.

Uit een quickscan van GGZ Nederland blijkt dat bij 81% van de respondenten sprake is van toename of gelijk blijvende druk op de bezetting van de bedden, bij slechts 19% van de respondenten neemt de druk af.

Dubbele afspraken

De oplopende wachtlijsten komen niet alleen doordat zorgverzekeraars scherpe afspraken maken met zorgaanbieders, maar ook bij gemeenten kunnen wachtlijsten ontstaan. Een gemeente kan bijvoorbeeld onvoldoende zorg hebben ingekocht. Maar wachtlijsten kunnen ook ontstaan door andere oorzaken, zoals bijvoorbeeld een tekort aan psychiaters in een bepaalde regio. GGZ Nederland, ZN, beroepsverenigingen en cliëntenorganisaties willen verkennen wat mogelijke oorzaken van de (regionale) wachtlijstproblematiek zijn en welke oplossingsrichtingen er zijn. GGZ Nederland is van mening dat problemen bij jongeren en volwassenen kunnen opstapelen als gevolg van lange wachttijden en zij onnodig in crisissituaties kunnen komen. Alle jongeren en volwassenen moeten erop kunnen rekenen dat ze binnen de vastgestelde treeknormen zorg krijgen.

'GGZ-geld moet gebruikt kunnen worden'

Ggz-organisaties hebben minder zorg voor het jaar 2016 kunnen afspreken met zorgverzekeraars dan in 2015. De zorgverzekeraars maken afspraken met ggz-aanbieders over de zorg: hoeveel, welke soort zorg en voor welke kosten. Zorgverzekeraars hebben het beschikbare 'ggz-kader' niet volledig gecontracteerd bij ggz-aanbieders. Dat wil zeggen dat het geld dat VWS heeft vrijgemaakt voor de ggz nog niet op is. Jacobine Geel, voorzitter GGZ Nederland: ‘Geld dat beschikbaar is voor de ggz, moet gebruikt kunnen worden’

De organisaties verwachten, gelet op de zorg die verleend is in het eerste halfjaar, wel meer zorg te verlenen in heel 2016 (+6,4%). Maar ze hebben dat niet kunnen vastleggen in de contracten met zorgverzekeraars. Als  ze meer zorg leveren dan afgesproken met de zorgverzekeraars, is het de vraag of ze die zorg betaald krijgen.

GGZ Nederland constateert dat zorgverzekeraars minder zorg bij ggz-organisaties hebben gecontracteerd dan waarvoor geld beschikbaar is volgens de begroting 2016 van het ministerie van VWS. Rekening houdend met de daadwerkelijke vraag naar ggz-zorg willen ggz-organisaties hun productieafspraken over het jaar 2016 met verzekeraars alsnog verhogen. Hier is gezien het begrootte budget financieel ook ruimte voor.

In de zomermaanden van 2016 hield GGZ Nederland een quickscan onder haar leden. De respons was representatief. In de quickscan kregen de leden vragen die bij elkaar een beeld geven van de actualiteit rond ervaren wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg, bedbezetting bij instellingen en de  productie van ggz-organisaties dit jaar ten opzichte van vorig jaar. De uitkomsten bevestigen signalen dat de wachttijden in de ggz toenemen.

Categorie:
Provincie:
Tag(s):