vrijdag, 1. december 2006 - 17:22

14 Kandidaten voor burgemeestersfunctie Nijkerk

Nijkerk

Voor de burgemeestersvacature van de gemeente Nijkerk (circa 38.400 inwoners) hebben zich 14 sollicitanten per brief gemeld bij de Commissaris van de Koningin in Gelderland.

De kandidaten, allen mannelijk, variëren in leeftijd van 35 tot 58 jaar. De verdeling naar politieke oriëntatie is als volgt:

VVD : 2

CDA : 8

SGP : 1

ChristenUnie : 3

Onder de kandidaten bevinden zich zes (waarnemend-)burgemeesters en een wethouder. De overige zeven sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, met name het bedrijfsleven, de (semi-)overheid, het onderwijs en de sector dienstverlening.

De burgemeesterspost in de gemeente Nijkerk is met ingang van 1 maart 2007 vacant door het vertrek van de heer drs. B. Vries, aan wie per die datum eervol ontslag is verleend.

In de komende maanden zal de Commissaris van de Koningin, de heer C.G.A. Cornielje, gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwens-commissie die door de gemeenteraad van Nijkerk is samengesteld.

In dit gesprek wordt duidelijk met welke kandidaten de vertrouwenscommissie gesprekken zal voeren. Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie twee kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koningin, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat, wordt openbaar gemaakt.
Provincie:
Tag(s):