woensdag, 12. juli 2006 - 14:51

Aanleg waterbergingen Aver Heino afgerond

Heino

De inrichting van verschillende typen waterbergingen op proefboerderij Aver Heino is afgerond. Het Waterschap Groot Salland heeft hier in totaal 2,5 hectare demonstratievelden aangelegd. Met het project onderzoekt het waterschap de mogelijkheden en onmogelijkheden van multifunctioneel gebruik van waterbergingsgebieden. Hierbij valt te denken aan een mix van gebruik voor landbouw, natuur en recreatie.

Nu de aanleg van de diverse soorten waterbergingen gereed is, kan de volgende stap worden gezet: meten, onderzoeken én laten zien welke mogelijkheden er zijn voor waterberging in de agrarische sector en het verrichten van onderzoek naar de effecten op landbouwkundig medegebruik. Zo worden onder andere de draagkracht, gewasopbrengst en mestgift gemonitord, waarmee het gebruik van waterberging in de agrarische bedrijfsvoering in kaart worden gebracht.

In een ander deel worden verschillende vormen van natuurontwikkeling nagestreefd. Een waterbekken ter plaatse is bedoeld voor het meten van de effectiviteit van het vasthouden van water. Het verbrede onderhoudspad langs de bergingen wordt tevens gebruikt voor rondleidingen op Aver Heino.

Heinose Vloedgraven
De loop van de Heinose Vloedgraven is verlegd. Hierdoor werd de huiskavel aanzienlijk groter en verbeterd. De nieuwe loop komt overeen met de historische ligging in de van nature lagere delen van het gebied. Natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd en waar de berging aan de watergang grenst, streeft het waterschap een rietzoom na om in- en uitstromend water te filteren.

Sinds een paar jaar werkt het Waterschap Groot Salland aan ruimte voor water. De doelstelling is om de komende decennia het gehele gebied in te richten met een veerkrachtig watersysteem, dat de effecten van natte en droge perioden beter kan opvangen en mogelijkheden biedt voor natuurontwikkeling.

Voor het succesvol herinrichten van West-Overijssel is veel ruimte nodig. De agrarische sector speelt een belangrijke rol om gronden en diensten voor waterberging tegen een vergoe¬ding beschikbaar te stellen. Op Aver Heino kan met eigen ogen worden bekeken hoe ruimte voor water er in de praktijk uitziet. Het Praktijkcentrum voor Biologische Melkveehouderij dat jaarlijks door circa 3000 boeren wordt bezocht, versterkt de regionale en landelijke uitstraling van dit project.

Landbouw en waterberging
Waterberging kan een oplossing zijn voor een stuk land dat te nat is om erg productief te zijn. Overigens kunnen landbouw en waterberging op dezelfde grond soms goed samengaan. Hierbij maakt het waterschap een deel van de grond geschikt voor waterberging. Deze grond blijft verder gewoon beschikbaar als weidegrond, terwijl met de vrijkomende grond andere perscelen verbeterd kunnen worden. Voor de waardevermindering van de grond ontvangt de eigenaar een eenmalige financiële compensatie.
Provincie:
Tag(s):