woensdag, 27. september 2006 - 9:35

Groen licht voor bijzonder woonproject

Ermelo

Gedeputeerde Staten hebben het bestemmingsplan Horst-Noord in de gemeente Ermelo goedgekeurd. Daarmee geven ze groen licht voor een bijzonder project, ook al mag dit nu nog niet volgens het Streekplan. Het agrarische gebied wordt omgevormd naar een parkachtig landschap met een mix van stedelijke en landelijke functies.

Zo worden een kasteel, parkvilla’s en ‘landarbeiderswoningen’ gebouwd en wordt een grote plaats ingeruimd voor natuur, bos en laanbeplanting. De das, die in dit gebied een burcht heeft, rijgt ook de ruimte. Verantwoordelijk gedeputeerde Theo Peters: “Dit is een uitstekend voorbeeld hoe je landschap en woningbouw evenwichtig kunt combineren.�

GS lopen met de goedkeuring vooruit op een wijziging in het Streekplan en het aanwijzen van zoekzones voor verstedelijking. Het plangebied ten zuidwesten van Harderwijk staat nu nog omschreven als een voornamelijk groene, niet-bebouwde zone. De beslissing vooruit te lopen op de vast-stelling van de zoekzones en de streekplanuitwerking past in het beleid van de gedeputeerde om woningbouw in Gelderland te versnellen. “De gemeente is nu al zover, er ligt een zorgvuldig plan, dus waarom wach-ten�, vindt Peters.

Regio Noord-Veluwe werkt op dit moment aan zoekzones, en Horst-Noord wordt daarin aangewezen als zone voor bijzondere verstedelijking. De zones worden dit jaar nog opgenomen in een streekplanuitwerking.

Horst-Noord is onderdeel van het kleinschalige overgangsgebied van de Veluwe naar het Veluwemeer. Het is een bijzonder landschap van dekzandruggen en laagtes die verschillen van reliëf, wegen-, beplanting- en bebouwingspatroon. In de loop der tijd is de kwaliteit van het landschap en het onderscheid tussen de verschillende landschapstypen sterk afgenomen, het landschap is vervlakt, verrommeld en versnipperd.

Vier jaar terug is er een bijzondere planologische situatie ontstaan: Horst-Noord werd een zoeklocatie voor een regionaal bedrijventerrein. Door de aanwezigheid van een bewoonde dassenburcht in het gebied is het bedrijventerrein afgeblazen. Maar de agrariërs in het gebied hadden al delen van hun grond aan een projectontwikkelaar verkocht en oriënteerden zich op een nieuwe toekomst. Bovendien vinden er aangrenzend aan Horst-Noord allerlei stedelijke ontwikkelingen plaats. Zo grenst het gebied aan de noordkant (in de toekomst) aan Drielanden, een omvangrijke uitbreidingswijk van Harderwijk. Hierdoor zal Horst-Noord als stede-lijk uitloopgebied gaan fungeren.

De toekomst van Horst-Noord als landelijk gebied is dus zeer onzeker. Het gebied is nu, temidden van alle ontwikkelingen, niet optimaal en duurzaam ingericht om ‘groene’ weerstand te bieden. Het huidige gebruik is erg versnipperd en sommige gronden worden niet langer beheerd. De gemeente Ermelo is daarom met het voorstel gekomen om een plan te maken waarin de ‘groene’ kwaliteiten van het gebied duurzaam gewaarborgd worden en waarin de bijzondere positie ten opzichte van de stedelijke gebieden en ontwikkelingen is onderkend.

Het landschapsplan moet rust creëren voor de bewoners, de landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden in Horst-Noord beschermen en ontwikkelen en het leefgebied van de das veilig stellen. Daarvoor ligt het accent op behoud van de ‘buitengebiedsfeer’ van Horst-Noord, het vergroten van de landelijke kwaliteit met behulp van nieuwe woonfunc-ties in een landgoedachtige omgeving.
Provincie:
Tag(s):