maandag, 13. februari 2006 - 14:04

Politiebonden Twente bieden petitie aan

Enschede

De gezamenlijke politievakbonden van de politie afdeling Twente hebben maandagmorgen onderstaande petitie aan het Regionaal College Twente aangeboden. Daarin spreken zij hun verontrusting uit over de voorgenomen kortingen op het budget voor o.a. de regiokorpsen in Twente. De volledige tekst van de petitie luidt als volgt:

Met verontrusting hebben de regionale afdelingen van de Algemene Christelijke Politiebond (ACP) en de Nederlandse Politiebond (NPB) kennis genomen van de uitkomsten van het rapport inzake de Budgetverdeling Nederlandse Politie (BVS).
Als de Minister van BZK dit advies overneemt worden meerdere regiokorpsen waaronder Twente gekort ten gunste van de groeikorpsen. Voor Twente pakt dit bijzonder negatief uit en betekent dit een korting op het budget van € 6,9 miljoen (6,8%), hetgeen neerkomt op het inleveren van ongeveer 135 FTE’s (medewerkers), die zullen moeten verkassen naar de groeiregio’s.

Wij hebben geen bezwaren tegen een eerlijk en evenwichtig verdelingsmodel. Dit voorgestelde BVS systeem geeft nog steeds geen antwoord op de vraag hoeveel politiepersoneel er echt in Twente nodig is. Het voorstel voorziet uitsluitend in een herverdeling van het beschikbare budget volgens een bepaalde verdeelsystematiek en niet naar een gewenst niveau van zorg. Bij een verdeelsysteem dat uitsluitend gebaseerd is op cijfers kunnen vraagtekens geplaatst worden als het gaat om waardetoekenning van de onderliggende indicatoren.

Het is in Nederland en Twente veiliger geworden: de kans om slachtoffer te worden is gedaald, het aantal aangehouden verdachten is aanmerkelijk gestegen, het ophelderingspercentage neemt toe, het gevoel van veiligheid stijgt, de tevredenheid over zichtbaarheid van de politie groeit, maar het vertrouwen in de politie is nog steeds zorgwekkend laag.

Het is onze overtuiging dat de voorgestelde herverdeling in Twente zal leiden tot een verslechtering van de politiezorg en de veiligheid. De basispolitiezorg in Twente zal er onvermijdelijk op achteruit gaan doordat wij niet meer kunnen voldoen aan de behoeften van politiezorg voor onze burgers.
Samenvattend: Gebieds– en wijkgerichte politiezorg, georganiseerd dicht bij de burger als mede het product veiligheid zal door deze maatregel sterk onder druk komen te staan.

De negatieve uitkomst van het systeem heeft het politiepersoneel in Twente geraakt. Collega’s die thans onder grote werk – en roosterdruk hun bijdrage aan veiligheid leveren, trots zijn op het korps en haar behaalde resultaten, zijn zwaar teleurgesteld. Daar komt bij dat de laatste jaren voor het politiepersoneel bijzonder heftig zijn geweest door diverse reorganisaties en hervormingen in het sociale stelsel. Dit bij elkaar levert een onacceptabele onrust op.
Onze collega’s hebben dit niet verdiend.
De politiemedewerkers in Twente vinden het politiewerk meer dan “gewoon� werk en de politie Twente is meer dan een politiekorps. De politie Twente is Twente. Daar moet de Minister van af blijven.
Reden voor de samenwerkende politie vakorganisaties om het Regionaal College vandaag deze petitie te overhandigen en daarbij een krachtig signaal af te geven. Wij vragen het Regionaal College om met klem stelling te nemen tegen de negatieve uitkomsten van het voorgestelde BVS i.c. het krimpen van de politieformatie.
Het is voor ons onacceptabel dat als gevolg van deze BVS operatie nu en in de toekomst politiepersoneel gedwongen wordt ontslagen dan wel verplaatst buiten de eigen politieregio en dat een zeer opmerkelijke verslechtering van de politiezorg en veiligheid in Twente zal ontstaan.
Provincie:
Tag(s):