woensdag, 17. januari 2007 - 14:59

Commissie Kok wil één bestuur in Randstad

In de Randstad moet, in de plaats van de huidige vier provincies, één bestuur komen, dat de ruimtelijk-economische versterking van dit gebied centraal stelt en de ambitie ondersteunt om de Randstad een blijvende plaats te geven in de top-5 van Europese stedelijke regio’s.

Dat concludeert de Commissie Versterking Randstad in het advies dat woensdag is uitgebracht aan de ministers Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Winsemius van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordeningen Milieubeheer en aan de Holland Acht, het samenwerkingsverband van de vier betrokken provincies en grote gemeenten.

De commissie staat onder leiding van oud-premier Kok en bestaat verder uit mevrouw Van Rooy, mevrouw Oudeman en de heren Cerfontaine, Nouwen, Smits, Tabaksblat en Zwarts. De commissie kreeg in september 2006 de opdracht een oordeel te geven over de internationale concurrentiepositie van de Randstad en over bestuurlijke knelpunten die een effectieve aanpak van de Randstadproblematiek in de weg staan. Ook werd de commissie gevraagd aanbevelingen te doen voor bestuurlijke versterking van de Randstad.

Om tot dit Randstadbestuur te komen is een ingrijpende bestuurlijke reorganisatie nodig, onder regie van het nieuwe kabinet. De oplossing van ernstige knelpunten en het aanbrengen van noodzakelijke verbeteringen kunnen daar echter niet op wachten. Daarom moet nu al een Urgentieprogramma voor de Randstad ter hand worden genomen gericht op de thema’s ruimtelijke ordening, bereikbaarheid, woon-, werk- en leefklimaat en kennis en innovatie.

De Randstad moet in internationaal perspectief als één geheel worden gezien. Het is een aantrekkelijk en centraal gelegen vestigingsgebied vol mogelijkheden. Door het open karakter van haar economie is de Randstad echter ook kwetsbaar.

De Randstad opereert bovendien in een zeer dynamische internationale context, waarin een toppositie alleen met topprestaties kan worden verworven en behouden. De Randstadeconomie moet robuuster en meer toekomstbestendig worden en dat vraagt dat alle zeilen worden bijgezet.

Een gezonde economische ambitie, gericht op een plaats in de top-5 van Europa, is volgens de commissie gerechtvaardigd en noodzakelijk. Daartoe moet een Randstadstrategie worden opgesteld om de vele potenties die nu onderbenut zijn optimaal te ontwikkelen. Ook nationaal beleid is nodig dat de internationale oriëntatie van de Randstad stimuleert en mogelijk maakt, in het belang van de gehele Nederlandse samenleving.

Het bestuur in de Randstad moet beschikken over voldoende doorzettingskracht en realisatievermogen, waaraan het in de ogen van de commissie nu te zeer ontbreekt. In de Randstad is niet één partij verantwoordelijk en is sprake van een geweldige bestuurlijke drukte, veroorzaakt door de grote bestuurlijke complexiteit van de Randstad: vijf grote steden, 168 andere gemeenten, vier WGR-plusregio’s en vier provincies. Er is geen bestuurlijk ownership.

Er moet volgens de commissie één Randstadbestuur komen, dat de taken en bevoegdheden van de vier provincies en Wgr-plusregio’s overneemt. Ook is een bestuurscultuur nodig waarin politieke durf, bestuurlijk leiderschap, internationale oriëntatie en vertrouwen ruimte krijgen en gewaardeerd worden.

Tegelijkertijd is voldoende bestuurskracht van gemeenten cruciaal. In dat licht kan in de ogen van de commissie herindeling van gemeenten en een kritische blik op de stadsdeelraden aan de orde zijn. Het nieuwe kabinet moet de regisseur van deze bestuurlijke verandering zijn.

De commissie dringt aan op heldere en snelle besluitvorming, maar verwacht dat zo’n bestuurlijke reorganisatie zeker drie tot vier jaar zal duren. De Randstad heeft echter niet de tijd om nog enkele jaren te wachten.

Daarom moet het rijk het komende half jaar, samen met de partijen in de Randstad, een Urgentieprogramma Randstad opstellen. De vier provincies en stadsregio’s moeten de uitvoering daarvan ter hand nemen als waren zij al één Randstadbestuur.
Provincie:
Tag(s):