dinsdag, 27. maart 2007 - 20:02

Veiligheidsplan moet criminaliteit doen dalen

Amsterdam

De tien actieplannen die zijn opgesteld om het Veiligheidsplan Amsterdam 2007-2010 uit te voeren zijn door B & W goedgekeurd. De burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie hadden al eerder met de plannen ingestemd. Voor elk plan is één van de leden van het college bestuurlijk verantwoordelijk. Burgemeester Cohen, die de regierol heeft bij de uitvoering van het Veiligheidsplan, wil het komende jaar een zwaar accent leggen op de aanpak van criminele en overlastgevende jongeren. Dit heeft de gemeente Amsterdam dinsdag bekendgemaakt.

Amsterdam (het college, de driehoek en de gemeenteraad) heeft eind vorig jaar de kaders van het Veiligheidsplan Amsterdam 2007-2010 opgesteld en doelstellingen geformuleerd. Er werd concreet gekozen voor de aanpak van dadergroepen die voor criminaliteit en overlast zorgen, zoals criminele en overlastgevende jongeren, (verslaafde) veelplegers, plegers van huiselijk geweld en daders van mensenhandel.

Daarnaast richt het plan zich op een aantal kwetsbare plekken in de stad, zoals Westpoort, het Wallengebied en de uitgaansgebieden Rembrandtplein en Leidseplein in het centrum, Bijlmer-Oost en het centrum van Zuidoost, risicolocaties en lijnen in het openbaar vervoer, bedreigde winkelgebieden en bedrijventerreinen.

De in totaal tien actieplannen bevinden zich in verschillende fasen van uitvoering. Nieuw zijn de actieprogramma’s die betrekking hebben op prostitutie en mensenhandel. Ook zijn er nieuwe ondersteunende acties op het gebied van toezicht en handhaving in de publieke ruimte. In dit kader wordt in Amsterdam-Noord met een pilot gestart om de samenwerking tussen alle partijen op het gebied van overlast te verbeteren.

Er komt een Vliegende Brigade in het Wallengebied om op plekken waar veel overlast is van verslaafden, zorgmijdende verslaafden te stimuleren actief naar zorg te leiden.

In maart is ook de proef met 100 preventieve huisverboden voor daders van huiselijk geweld van gestart gegaan. De politie kan bij dreiging van huiselijk geweld al ingrijpen en hoeft niet te wachten tot er huiselijk geweld is gepleegd. Aan alle betrokkenen (slachtoffer, kinderen en dader) wordt - waar nodig - direct de benodigde hulp aangeboden. Ook wordt dit jaar gestart met de 2de fase van mobiel cameratoezicht. Hierbij verhuist de camera mee met de plekken waar de jongeren problemen veroorzaken.

Prioriteit jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
Een van de tien actieplannen heeft als doel problematische jongeren intensiever aan te pakken. Dit plan is door het college benoemd tot prioriteit. Onder de regie van de centrale stad wordt zwaar ingezet op de bestrijding van zowel jeugdcriminaliteit als jeugdoverlast. De al bestaande maatregelen worden uitgebreid en bij incidenten wordt sneller ingegrepen. l

Uit cijfers blijkt dat de aanpak van Harde Kern Jongeren de afgelopen vier jaar goede resultaten heeft opgeleverd. Jongeren van 12 tot 25 jaar die zich stelselmatig schuldig maken aan soms zware strafbare feiten werden gericht aangepakt. In 2002 waren er nog 1500 harde kernjongeren en inmiddels is dit rond de 600. Het aantal overlastincidenten, variërend van pesterijen tot bedreigingen, is echter gestegen.

Daarom wordt de komende maanden gewerkt aan een nieuw meerjarenplan Jeugdcriminaliteit en Jeugdoverlast. De bestaande aanpak harde kern wordt voortgezet, naast preventietrajecten en intensieve samenwerking van de ketenpartners op het gebied van opsporing en vervolging, worden nazorgtrajecten uitgebreid en wordt geïnvesteerd in psychiatrische behandelingen.

Jeugdgroepen worden intensiever aangepakt. Zo wordt de aanpak van de Stichting Aanpak Overlast Amsterdam, die vorig jaar als pilot in Slotervaart is gestart, uitgebreid. Daarnaast wordt het overzicht van problematische jeugdgroepen actueel bijgehouden via het Regionaal Informatiesysteem Jeugdgroepen. Op deze manier kan er sneller worden ingegrepen op wijzigingen van jeugdgroepen.

‘Veiligheid is een basisrecht voor alle Amsterdammers. Amsterdam moet veiliger worden door preventie en repressie’. Met deze woorden maakt het college in het Programakkoord 2006-2010 ‘Mensen maken Amsterdam’ duidelijk dat veiligheid de komende jaren de hoogste prioriteit heeft. In het programakkoord is daarom 6 miljoen euro vrijgemaakt voor de uitvoering van het Veiligheidsplan.

Daarvan wordt 2,5 miljoen euro besteed aan de voortzetting van de aanpak harde kern jeugd; 3,5 miljoen euro wordt ingezet voor de aanpak van overlast: jeugdoverlast (1 miljoen euro), overlast verslaafden (1 miljoen euro) en de vliegende brigade (1,5 miljoen euro). De Raadscommissie voor Algemene Zaken moet nog met deze actieprogramma’s instemmen.

Verder heeft het college op 27 maart ingestemd met de uitbreiding van het messenverbod. In gebieden waar een mesverbod geldt, mogen personen geen enkel mes of ander voorwerp dat als steekwapen kan worden gebruikt, bij zich hebben. Een messenverbod wordt ingesteld op plekken waar de openbare orde onder druk staat als gevolg van straathandel en gebruik van harddrugs.

Het verbod geldt voor delen van Amsterdam die nu als overlastgebied gelden. Met overtreding van dit verbod, kan de politie personen tijdelijk uit dit gebied verwijderen.

Het betreft delen van Amsterdam Centrum, de ondergrondse metrostations en een gebied rondom het Weesperplein en een gebied in Amsterdam Zuidoost.
Provincie:
Tag(s):