maandag, 5. maart 2007 - 13:42

Zuid-Holland steeds meer stedelijk karakter

Tussen 2000 en 2003 is er een stad ter grootte van Rotterdam in Nederland aan bebouwd terrein bijgekomen. Vooral in de provincies langs de A2 en Zuid-Holland, die toch al een stedelijk karakter hebben, breidt de bebouwing zich uit.

Bijna 62 procent van ons land is agrarisch terrein. Dertien procent bestaat uit bos en open natuurlijk terrein en bijna 10 procent is binnenwater. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Bebouwd terrein beslaat nog geen 9 procent van ons land. De overige 7 procent bestaat uit verkeers-, semi-bebouwd- en recreatieterrein. De hoeveelheid agrarisch terrein neemt wel af, want vrijwel alle vormen van bodemgebruik nemen toe ten koste van agrarisch terrein.

De bebouwde ruimte bevindt zich in hoofdzaak in de Randstad, met in het midden het Groene Hart. Maar ook de Brabantse stedenrij, die loopt van Bergen op Zoom via Breda, Den Bosch en Nijmegen naar Arnhem, vormt inmiddels een lang aaneengesloten gebied met veel bebouwing. Ook in de omgeving van Eindhoven en in Limburg is veel bebouwde ruimte. In de rest van het land vallen de provinciehoofdsteden en de andere steden op als eilanden van bebouwing in de groene ruimte.

Tussen 2000 en 2003 is in totaal ca. 660 vierkante kilometer in ons land van bestemming veranderd, 1,6 procent van de totale oppervlakte van ons land. Veel agrarisch terrein krijgt een andere bestemming. Het klaarliggende bouwterrein wordt veelal bebouwd met woningen en bedrijven.

Deze veranderingen vinden voornamelijk plaats in het westen en het zuiden. In Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland krijgt respectievelijk 2,9 procent, 2,0 procent en 1,8 procent terrein een andere bestemming. Maar ook Noord-Brabant, Limburg en Flevoland veranderen in een hoger tempo dan de rest van Nederland. Zeeland verandert het minst.

De grote infrastructurele werken in ons land, zoals de Betuwelijn, de Hogesnelheidslijn, de nieuwe polderbaan van Schiphol en de aanleg van de A5 in de gemeente Haarlemmermeer zijn op de kaart goed te zien. Ook in gemeenten die aan de autosnelweg A2 (Amsterdam-Maastricht) liggen wordt flink gebouwd. Het traject is, met enkele onderbrekingen, goed te volgen. Rondom het Groene Hart wordt ook flink gebouwd. De druk op het Groene Hart neemt verder toe.
Provincie:
Tag(s):