maandag, 23. juni 2008 - 10:07

Meer files door 80 kilometer-zones

Den Haag

De lokale luchtkwaliteit in de 80 kilometerzones is sinds de invoering verbeterd. Voor fijn stof is er een daling gemeten van bijna 10% en van NOx tussen de 20% en 30%.

Wel blijkt dat de doorstroming van het verkeer op sommige trajecten sterk is verslechterd. Waar dit is gebeurd zal worden geëxperimenteerd met dynamische snelheden. De andere 80 kilometerzones blijven voorlopig gehandhaafd. Als de experimenten met dynamische snelheden positief uitpakken, zou dat het einde kunnen betekenen van de vaste 80 kilometerzones.

Dat blijkt uit de eindevaluatie van de 80 kilometerzones die minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. In alle 80 kilometerzones is de reistijd toegenomen door de lagere snelheid. Maar op de noordbaan A20 Rotterdam en de A12 Voorburg is de doorstroming ernstig verslechterd door de complexe lokale situatie. Op de noordbaan A20 Rotterdam is de filevorming met 40% toegenomen. Op de A12 Voorburg stad uit heeft de verslechterde doorstroming niet geleid tot meer files. Dit komt doordat een deel van het verkeer is uitgeweken naar de N14 waardoor de A12 Voorburg stad uit wordt ontlast.

Vanwege de verslechterde doorstroming wil de minister op de noordbaan A20 Rotterdam en A12 Voorburg stad uit gaan experimenteren met dynamische snelheden. De doelstelling hiervan is om zowel de doorstroming als de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Op de ring A10, de A12 Utrecht en de zuidbaan A20 Rotterdam blijven de 80 kilometerzones voorlopig bestaan. Op de A12 Voorburg stad in de blijft de maximumsnelheid van 80 km/u bestaan vanwege de spitsstrook die daar is aangelegd.

Met het experiment dynamische snelheden ziet de minister af van de eerder aangekondigde verhoging van de maximumsnelheid op de A12 Voorburg stad uit. Voor een snelheidsverhoging zijn een verkeersbesluit en mogelijk forse investeringen nodig voor geluidsoverlast en luchtkwaliteit. Een experiment met dynamische snelheden is op deze trajecten snel te realiseren. Hier zijn zowel de weggebruiker als ook de omgeving bij gebaat. Als de experimenten met dynamische snelheden positief uitpakken, voorziet de minister een einde aan de vaste 80 kilometermaatregel in Nederland. De resultaten van de experimenten worden in 2009 verwacht.

Op 1 november 2005 zijn op vier trajecten 80 kilometerzones ingesteld. Deze zones hebben het doel om de lokale luchtkwaliteit te verbeteren. De doorstroming van het verkeer mag er niet ernstig door verslechteren. Uit het onderzoek blijkt dat het effect van 80 kilometer zones op luchtkwaliteit, geluidshinder en doorstroming af hangt van lokale omstandigheden. Ook andere bronnen van uitstoot en bebouwing hebben invloed op de lokale luchtkwaliteit. De doorstroming verslechtert in filegevoelige zones met complexe weefvakken en trajectcontrole.
Provincie:
Tag(s):