maandag, 7. juli 2008 - 13:47

'Meerpersoonscel is volwaardige vorm van detentie'

Den Haag

Staatssecretaris Albayrak (Justitie) ziet het plaatsen van gedetineerden op meerpersoonscellen als een reguliere en volwaardige vorm van vrijheidsbeneming. Ook nu er geen tekort aan celcapaciteit meer bestaat, blijft het gebruik van meerpersoonscellen gehandhaafd.

Dat schrijft de staatssecretaris in reactie op een advies van de Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over het meerpersoonscelgebruik, dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Het gebruik van meerpersoonscellen is nodig voor het flexibel inzetten van de capaciteit. Daarnaast zijn de meerpersoonscellen nodig om gedetineerden zoveel mogelijk te kunnen plaatsen in de regio waar de vervolging plaatsvindt of in de regio waar de gedetineerde na detentie naar terugkeert.

Op die manier kan de nazorg en de aansluiting op de maatschappelijke vervolgvoorzieningen beter worden georganiseerd. In het coalitieakkoord is ook een verdere intensivering van het meerpersoonscelgebruik voorzien. De mogelijkheden daarvoor worden uitgewerkt in het masterplan capaciteit, dat begin 2009 naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De staatssecretaris weerspreekt de kritiek van de RSJ dat in de huidige uitvoering de kans groot is dat gedetineerden ten onrechte op een meerpersoonscel worden geplaatst.

Voor het besluit tot samenplaatsing van gedetineerden gelden contra-indicaties, zoals de gezondheidstoestand of de achtergrond van het gepleegde delict. De Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt) controleert bij de doorlichting van penitentiaire inrichtingen of er bijvoorbeeld lokale plaatsingsinstructies zijn en of de meerpersoonscellen voldoen aan de eisen.

In het Jaarbericht over 2007 stelt de inspectie dat zij over het meerpersoonscelgebruik meer tevreden geluiden dan problemen vernemen.

Om de beoordeling van gedetineerden verder te verbeteren wordt iedere gedetineerde vanaf eind 2009 bij binnenkomst op gestandaardiseerde wijze geobserveerd en gescreend op groepsgeschiktheid, contra-indicaties voor meerpersoonscelgebruik en behoefte aan (forensische) zorg. Deze informatie wordt verwerkt in een detentieplan dat voor iedere gedetineerde wordt opgesteld.

De staatssecretaris laat ook de mogelijkheden bekijken om het activiteitenrooster zo in te richten dat gedetineerden op meerpersoonscellen om de beurt uit de cel zijn. De inrichtingen met meerpersoonscellen worden verzocht om daar, waar de gebouwelijke situatie en de organisatorische situatie dit toelaten, de roosters hierop aan te passen.

Op aanbeveling van de ISt beziet de staatssecretaris de mogelijkheid om gedetineerden te betrekken bij de keuze voor een celgenoot. In de praktijk blijkt een dergelijke vorm van inspraak de acceptatie voor de samenplaatsing te vergroten. Het uiteindelijke besluit tot samenplaatsing blijft evenwel bij de directeur van de inrichting liggen.
Provincie:
Tag(s):