woensdag, 2. april 2008 - 13:58

Onderzoek naar de beleving van overstromingen door burger

Zeeland

Deze week ontvangen ongeveer 5000 inwoners van Walcheren, Noord-Beveland en Zuid-Beveland een brief waarin gevraagd wordt om mee te werken aan een onderzoek. Het gaat om het invullen van een vragenlijst over overstromingen (via Internet).

Het onderzoek in Zeeland is onderdeel van het grote, landelijk onderzoeksproject PROmO. Het PROmO-onderzoek wordt ondersteund door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (verantwoordelijk voor waterveiligheid) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (verantwoordelijk voor rampenbeheersing).

Naast inwoners van Zeeland worden ook inwoners van het Eiland van Dordrecht en het Land van Heusden / De Maaskant in het onderzoek betrokken. De vragenlijst voor Zeeland is ontwikkeld in samenspraak met de Provincie Zeeland en de Veiligheidsregio Zeeland.

In het project staat de burger centraal. Hoe kijkt de burger aan tegen overstromingsrisico’s in de eigen regio? Welke maatregelen denkt men zelf te kunnen nemen en wat verwacht men van de overheid? Hoe en wanneer wil men geïnformeerd worden? Dat zijn enkele van de thema’s die in de vragenlijst aan de orde komen. Het onderzoek geeft de Zeeuwse burger de mogelijkheid hierover zijn of haar stem te laten horen.

De resultaten van het onderzoek komen tegen de zomer beschikbaar en zullen meer inzicht geven in de opvattingen van de inwoners van Zeeland ten aanzien van het omgaan met overstromingsrisico’s.

De deelnemers aan het onderzoek kunnen dan op de website van de Universiteit een samenvatting lezen. De overheid kan deze inzichten benutten voor zijn plannen voor rampenbestrijding en het communicatiebeleid op het gebied van overstromingsrisico’s.
Provincie:
Tag(s):