maandag, 31. maart 2008 - 9:04

Prioriteiten politie meer gericht op 'huiselijk geweld'

Winterswijk

In februari heeft de politie de criminaliteitscijfers over 2007 aangeleverd.Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor om het onderwerp ‘vernieling’ uit de prioriteitenstelling van de politie voor 2009 te halen en het onderwerp ‘huiselijk geweld’ toe te voegen.

Drugsoverlast, overlast gevende jeugdigen, onveiligheidsgevoelens in het centrum en de horeca, verkeersveiligheid en zichtbaarheid en bereikbaarheid blijven in 2009 prioriteit houden.

De cijfers geven aan dat de prioriteiten voor Winterswijk voor 2009 grotendeels gelijk moeten zijn aan die van dit jaar. Omdat er weinig vernielingen zijn aangericht wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om dit onderwerp uit de prioriteiten te halen, het onderwerp huiselijk geweld toe te voegen en voor het overige de prioriteiten voor de politie gelijk te houden: drugsoverlast, overlast gevende jeugdigen, voor de aanpak van onveiligheidsgevoelens in het centrum en in de horeca: bedreiging en mishandeling, verkeersveiligheid en zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie.

Uit de criminaliteitscijfers blijkt verder dat er veel meldingen omtrent geluidshinder bij de politie zijn binnen gekomen in 2007. Dat is voor een groot deel toe te schrijven aan slechts enkele horecabedrijven en evenementen. De gemeente heeft inmiddels enkele maatregelen genomen en zal zonodig extra geluidsmaatregelen eisen. Verder zal het aantal meldingen scherp gevolgd worden om te zien of de maatregelen geholpen hebben.

Het aantal meldingen van huiselijk geweld is ook hoog in Winterswijk. De gemeente is al een aantal jaren samen met de andere Achterhoekse gemeenten actief om huiselijk geweld tegen te gaan, maar dit is een kwestie van lange adem. Mogelijk kan het in 2008 op stapel staande huisverbod hierin helpen. Dit huisverbod is voor de pleger van huiselijk geweld, zodat niet het slachtoffer ander onderdak hoeft te zoeken.

De gemeente werkt de prioriteiten verder uit in een jaarplan. De prioriteitenstelling wordt in april in de raad behandeld.
Provincie:
Tag(s):