dinsdag, 2. juni 2009 - 14:01

Delfzijl presenteert Kadernota 2009

Delfzijl

Met het opstellen van de Kadernota 2009 geeft het college in grote lijnen aan welke koers ze met Delfzijl wil varen. De Kadernota is een belangrijk instrument in de planning- en controlecyclus van de gemeente.

In de Kadernota is zowel de programmabegroting 2010, als de meerjarenbegroting opgenomen. Verder is in de Kadernota de 1e rapportage over 2009 verwerkt. Het college van B&W stelt de raad voor de Kadernota 2009 vast te stellen.

Voor de komende jaren heeft het college de volgende speerpunten: uitbreiden van de samenwerking in DEAL-verband (Delfzijl, Eemsmond, Appingedam en Loppersum), ombouwen van de Parallelweg N360 tot 50 km weg (vanaf de Hogelandsterweg tot aan de Stationsweg), verder uitwerken van het Zorg Advies Team Delfzijl en het Centrum voor Jeugd en Gezin, ondersteunen van culturele voorzieningen, regisseren van het participatiebudget, leefbaarheid in de dorpen versterken en het ontwikkelen van dorpspunten, het coördineren van de centrumontwikkeling en het verbeteren van de positie van minima.
Provincie:
Tag(s):