donderdag, 12. februari 2009 - 21:46

Meer regie op huisvesting bijzondere doelgroepen in Rotterdam

Rotterdam

Op initiatief van het Rotterdamse college van B en W is woensdag 11 februari het Platform huisvesting bijzondere doelgroepen opgericht. Leden van dit platform zijn woningcorporaties, zorg- en justitiële instellingen en gemeente Rotterdam.

De partners zetten zich in voor nieuwe (woon)voorzieningen voor bijzondere groepen, evenwichtig verdeeld over de stad en goed ingebed in de wijk. Bijzondere groepen zijn bijvoorbeeld (ex-) dak- en thuislozen, (ex-) verslaafden en zwerfjongeren.

De bijzondere doelgroepen waarop het platform zich voornamelijk richt zijn (ex)dak- en thuislozen, (ex-)verslaafden, (ex-)gedetineerden in de extramurale fase, sterk gedragsgestoorde, licht verstandelijk gehandicapten, GGZ-patiënten met meervoudige problematiek, risicojongeren waaronder zwerfjongeren (18 tot 23 jaar), jeugd met indicatie jeugdzorg (jonger dan 18 jaar) en volwassenen in de zogeheten Persoonsgerichte Aanpak (PGA).

De belangrijkste taken van platform zijn:

- bij elkaar brengen van vraag en aanbod van zorgvoorzieningen bij één loket;
- maken van afspraken over het te realiseren aanbod en monitoring daarvan;
- realiseren van woonvoorzieningen met zorgbegeleiding;
- inschatten van de ‘gevoeligheid’ van een nieuwe voorziening.

Een belangrijk streven is om deze taken in de toekomst zoveel mogelijk in regionaal verband te gaan uitvoeren.

Namens de gemeente nemen deel aan het platform: de wethouder volksgezondheid, welzijn en maatschappelijk opvang, Jantine Kriens, de wethouder wonen en ruimtelijke ordening, Hamit Karakus en de diensten Stedenbouw en Volkshuisvesting, Gemeentelijke Gezondheidsdienst en Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onafhankelijk voorzitter van het platform is de heer J. Wolf, burgemeester a.i. van Rozenburg en dagelijks bestuurder van de Stadsregio.

Wethouder Jantine Kriens: “Iedereen heeft recht op een prettige en veilige buurt om in te wonen. Ook bijzondere doelgroepen in Rotterdam verdienen een volwaardige plaats in de samenleving. Een woonvoorziening voor bijzondere doelgroepen in de wijk geeft de bewoners de kans actief te participeren in de samenleving én komt de sociale cohesie en veiligheid ten goede.�
Provincie:
Tag(s):