donderdag, 13. oktober 2011 - 23:58

Aanpak spoedlocaties bodemsanering in Zeeland

Middelburg

Samen met de Zeeuwse gemeenten heeft Provincie Zeeland de bodemverontreinigingen in kaart gebracht die een risico kunnen vormen voor de mens.

Zoals landelijk afgesproken heeft het provinciebestuur vervolgens een lijst opgesteld van spoedlocaties die vóór 31 december 2015 moeten zijn aangepakt.
Er zijn in Zeeland 10 locaties die nadere maatregelen vereisen. Het gaat om voormalige bedrijventerreinen, een stortplaats, maar ook om enkele tuinen en een trapveldje in Middelburg. Voor de meeste van deze locaties zijn sanerings- en/of beheersplannen gemaakt. Op een aantal van deze locaties is de sanering al in uitvoering. Direct betrokkenen zoals bewoners of bedrijven zijn zowel in een persoonlijk gesprek als per brief op de hoogte gebracht. Het saneren of beheersen van de verontreinigingen moet uiterlijk eind 2015 klaar zijn.

Trapveldje Europalaan

Omwonenden en in de buurt gelegen scholen zijn eerder dit jaar door de gemeente Middelburg over de verontreiniging van het trapveldje aan de Europalaan in Middelburg geïnformeerd. Tevens heeft gemeente Middelburg GGD Brabant en Zeeland gevraagd onderzoek te doen naar mogelijke gevolgen bij gebruik van het trapveldje in combinatie met de vervuiling. Uit dit advies blijkt dat het gebruik van het trapveldje geen acuut risico vormt voor de volksgezondheid. Ook was dit gevaar er niet in het verleden. De gemeente Middelburg heeft wel aangegeven het trapveldje nog dit jaar te zullen saneren.
Verontreinigde locaties in Zeeland

De provincie Zeeland kent de van bodemverontreiniging verdachte locaties. Het zijn locaties waar in het verleden bedrijfsactiviteiten hebben plaatsgevonden. Tijdens de uitvoering van een bodemsaneringsoperaties is in de afgelopen 30 jaar al een groot deel van deze locaties gesaneerd. Er bestaan echter nog steeds locaties waar bodemverontreiniging mogelijk een risico kan vormen voor mens, dier of plant. Deze locaties noemen we de 'spoedlocaties'.
Per spoedlocatie, die gesaneerd of beheersbaar wordt gemaakt, wordt beoordeeld welke maatregelen nodig zijn en wie deze moet uitvoeren. Volgens de Wet bodembescherming (Wbb) is in de meeste gevallen de eigenaar verantwoordelijk voor de sanering.

Landelijke afspraken aanpak bodemverontreiniging

De overheid vindt het belangrijk dat de resterende locaties aangepakt worden. Daarom zijn er landelijke afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het 'Convenant bodemontwikkelingsbeleid spoedlocaties'. Halverwege 2013 zullen ook de locaties in kaart zijn gebracht die mogelijk een risico kunnen vormen voor dier of plant.
Provincie:
Tag(s):