maandag, 3. december 2012 - 17:37

Inzet cultuursubsidies gericht op samenwerking in de stad

Nijmegen

Afgelopen juni werd de nieuwe cultuurvisie vastgesteld door de gemeenteraad. Deze visie focust op talentontwikkeling, experiment en excellentie. Dat wil de gemeente bereiken door alle organisaties in de stad in toegankelijke culturele ketens te organiseren.

Tijdens het cultuurvisietraject zijn door veel deelnemers opmerkingen gemaakt over de wijze waarop de instellingen invulling geven aan de cultuursector in stad. Deelnemers gaven aan dat de samenwerking kon verbeteren. Positief geformuleerd: samen kunnen we meer. Daarom legt het college in de uitvoering van die cultuurvisie een verantwoordelijkheid voor samenwerking bij ketenintendanten.

De intendanten gaan talent ontdekken en een podium geven en moeten goede aansluiting zoeken met het culturele veld. De gemeente zal die instellingen aanspreken op hun procesrol en verwacht dat ze concreet meedenken met organisaties in de stad, zoeken naar verbindingen en de Nijmeegse cultuursector versterken. En met kunstenaars en overige culturele organisaties op zoek gaan naar excellentie, experimentele kunst tonen en kunst en cultuur sterker verankeren in de stad. Kortom meewerken aan de in de Cultuurvisie vastgelegde speerpunten, die door de deelnemers aan het cultuurvisietraject zijn aangegeven.

Om te kijken of ze dit goed doen zullen de culturele instellingen worden onderzocht. De gemeente kiest voor een peer-review, externe deskundigen spreken in een toegankelijke en transparante procedure een oordeel uit over het product en de manier waarop het product in de ketens tot stand komt.

Het culturele veld kende een groot aantal subsidieregelingen. Dat is nu teruggebracht tot twee. Het subsidiehuis voor de meerjarige regelingen en de regeling voor culturele initiatieven. Die regeling wordt in de eerste helft van 2013 ontwikkeld.

Voor veel partijen betekent deze wijziging onzekerheid. In het subsidiehuis wordt aangegeven met welke partijen het college in overleg gaat voor structurele vierjarige ondersteuning. Partijen die hier niet tussen zitten, ontvangen vanaf 2014 geen structurele subsidie meer. Wel kunnen zij een beroep doen op de nieuwe initiatievenregeling. Met deze nieuwe regeling ondersteunt de gemeente activiteiten in de lijn van de speerpunten uit de cultuurvisie. Alle disciplines van kunst en cultuur kunnen aanvragen indienen. De gemeente wil hierdoor vernieuwing stimuleren.

Voor de grote instellingen ligt er een hoge ambitie en tegelijkertijd moet er met minder geld uitgekomen worden. De bezuiniging op de cultuurbegroting van € 17,3 miljoen in 2014 naar € 16,5 miljoen in 2016 is fors. Binnen die budgettaire kaders leggen burgemeester en wethouders nu op hoofdlijnen voorstellen voor aan de gemeenteraad die in de cultuurvisie tot stand zijn gekomen.
Provincie:
Tag(s):