woensdag, 4. juli 2012 - 19:25

Nederlandse overheid wordt kleiner

Den Haag

De Nederlandse overheid daalt in omvang. Deze trend is vooral zichtbaar bij het Rijk, provincies en gemeenten, als resultaat van het streven naar een compactere overheid. Ook de externe inhuur is de afgelopen jaren sterk gereduceerd.

In vergelijking met andere landen is de Nederlandse overheid relatief klein. Landen als de VS en Groot-Brittannië, hebben bijvoorbeeld een grotere overheid. Dat blijkt uit cijfers over het werken in de publieke sector, die minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer heeft gezonden.

De invoering van de nullijn heeft geresulteerd in een lagere loonontwikkeling bij de overheid, in vergelijking met de markt. De kostenstijging die zich bij de overheid voordoet, wordt vooral veroorzaakt door de zorgsector die steeds duurder wordt, zo blijkt uit de cijfers. Daarbij gaat het vooral om de inkoop van goederen en diensten.

De Nederlandse overheid als werkgever staat volgens Spies voor enkele grote uitdagingen. Zo is de instroom van jongeren onder invloed van de bezuinigingen de laatste jaren fors gedaald, terwijl de uitstroom van jongeren sterk is toegenomen. De overheid vergrijst sterk. De opgave voor de toekomst is dus het aantrekken van personeel met de juiste competenties. Ook maken de stijgende pensioenpremies een steeds groter deel uit van de loonkosten van de overheid. Zonder hervormingen van de ABP-pensioenregeling zullen deze kosten blijven stijgen.
Provincie:
Tag(s):