vrijdag, 25. mei 2012 - 14:54

Waterschap en gemeente starten samen afvalwaterketenbedrijf in Friesland

Leeuwarden

Met de ondertekening van de pilot Afvalwaterketenbedrijf Fryslân vindt er binnen de waterketensector een unieke gebeurtenis plaats.

De rioleringstaken van de gemeente en de waterzuiveringtaken van het waterschap worden in één organisatie ondergebracht, namelijk Waterketenbedrijf Fryslân. Dit moet leiden tot een forse besparing in de Friese waterketen. Het document is vrijdag ondertekend door de besturen van de gemeente Súdwest-Fryslân en Wetterskip Fryslân.

Een in 2011 landelijk uitgevoerd onderzoek heeft aangetoond dat er forse besparingen mogelijk zijn in de waterketen. Een onderzoek - dit jaar - toegespitst op de provincie Fryslân heeft dat nog eens bevestigd. Eén van de aanbevelingen in dat Friese onderzoek is het opstarten van een waterketenbedrijf.

"In Nederland wordt al jaren gesproken over een dergelijk waterketenbedrijf, maar buiten Amsterdam is het nog nergens van de grond gekomen", aldus Maarten Offinga, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân en Wietze de Haan, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. "Wij gaan nu daadwerkelijk die stap zetten; niet langer praten, maar echt samen doen."

Voor het grondgebied van de gemeente Súdwest-Fryslân wordt een pilot gestart om in vijf jaar te onderzoeken welke besparingsmogelijkheden er zijn. "Wij denken dat we hiermee aansprekende resultaten kunnen boeken. Ook andere Friese gemeenten en Vitens kunnen meekijken en als ze enthousiast zijn, zijn ze van harte welkom om mee te doen", aldus de beide bestuurders.

Gezamenlijke missie
Het waterschap en de gemeente hebben een gezamenlijke missie opgesteld: Samen zorgen wij voor duurzaam waterketenbeheer en opereren we als één afvalwaterketenbeheerder met behoud van ieders verantwoordelijkheid.

Deze missie wordt leidend bij de invulling en het opereren van het afvalwaterketenbedrijf, met als doel al werkende weg de juiste vorm en aansturing te vinden.

Offinga en De Haan: "Samendoen is iets anders dan samenwerken. De vrijblijvendheid gaat er af. Er ontstaat één bedrijf met één aansturing en met een duidelijke opdracht en een heldere bedrijfsmatige benadering".

Forse besparing
Voor de verkenning hebben het waterschap en de gemeente een aantal uitgangpunten vastgesteld:
- zo laag mogelijke kosten voor de burger
- zorg voor het milieu
- efficiënte bedrijfsvoering met een gezonde mix van zelfdoen of uitbesteden
- innovatie als speerpunt voor kostenbesparingen in de toekomst

De Haan en Offinga: "We moeten ook de burgers laten zien wat het oplevert. Ze moeten een beter zicht krijgen op de totale kosten van de waterketen. Dat kan bijvoorbeeld door één gezamenlijke (afval)waternota, of door een duidelijke uitleg bij de afzonderlijke nota's."
Provincie:
Tag(s):