vrijdag, 21. december 2012 - 16:55 Update: 03-07-2014 1:03

Westerschelde neemt begin 2019 Hedwigepolder weer over

Westerschelde neemt begin 2019 Hedwigepolder weer over

De ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder kan in 2019 gereed zijn. Dat staat in de planning die de ministerraad vrijdag heeft vastgesteld.

'Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor het natuurherstel in de Westerschelde. De planning biedt helderheid naar alle betrokkenen', meldt het ministerie van Economische Zaken vrijdag. De ontpoldering van de Hedwigepolder is nodig voor natuurherstel van de in Europa unieke getijdennatuur in de Westerschelde. Door eerdere inpolderingen en eerdere verruimingen van de vaargeul naar de haven van Antwerpen is de natuur achteruit gegaan. De recentere derde verruiming van de vaargeul verliep overigens milieuneutraal. De afgelopen jaren zijn er diverse alternatieven voor ontpoldering van de Hedwigepolder onderzocht en besproken. Het kabinet heeft de alternatieven nogmaals afgewogen op kosten en effecten en wil voor alle partijen duidelijkheid geven. In het regeerakkoord is daarom opgenomen dat voor het natuurherstel van de Westerschelde de Hedwigepolder wordt ontpolderd. [b]Start werk in 2016 [/b] Alle procedures worden zo snel mogelijk gestart. Samen met de provincie Zeeland wordt het project opgepakt. Tot 2013 worden de noodzakelijke plannen en besluiten geactualiseerd. Het gaat dan om het Rijksinpassingsplan (inclusief de milieu-effectrapportage), analyse van de kosten, het projectplan en het inrichtingsplan. Tegelijkertijd worden zoveel mogelijk de noodzakelijke vergunningen en ontheffingen aangevraagd. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Natuurbeschermingswet, de Waterwet, de Wet Algemene Bepalingen Omgeving (WABO) en de Ontgrondingenwet. In januari 2014 is dit volgens de planning afgerond. In april 2016 kan de eventuele onteigeningsprocedure zijn afgerond en in mei start dan de ontpoldering en herinrichting. In 2019 kan de Hedwigepolder onder water staan en kan de waardevolle getijdennatuur in de Westerschelde verbeteren.
Provincie: