donderdag, 3. juli 2014 - 17:05

Drenthe biedt ruimte aan groot wild

provincie drenthe, zwijn, wilde dieren
Foto: Archief FBF.nl
Assen

Drenthe zet de deur open voor groot wild. De provincie wil introductie van grote hoefdieren zoals edelhert en damhert onder voorwaarden toestaan.

Dit blijkt uit het voorontwerp Flora- en faunabeleidsplan. De Veluwe is voor gedeputeerde staten een inspirerend voorbeeld.

Het zijn de terreinbeheerders, zoals Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Drentse Landschap, die daadwerkelijk het initiatief moeten nemen. Maar aan de provincie zal het niet liggen: groot wild past bij Drenthe, meent het college van gedeputeerde staten. ,,De natuur wordt er spannender van. Het is goed voor de natuurbeleving en het imago van Drenthe. Het kan ook een impuls geven aan de toeristische sector’’, verwacht gedeputeerde Rein Munniksma (PvdA).

Groot wild is nu nog niet welkom in Drenthe; het provinciale flora- en faunabeleid gaat uit van een `nulstand’. Wilde zwijnen en herten die de Drentse grens oversteken, worden afgeschoten. In de praktijk gebeurt dit overigens zelden.

Als Provinciale Staten met het voornemen instemmen, dan mogen particulieren en beheerders van Drentse natuurgebieden grote hoefdieren binnenhalen. Ze moeten dan wel eerst een zogenoemde Soorten Effect Rapportage laten uitvoeren, waarin alle mogelijke gevolgen grondig worden afgewogen, voordat GS besluiten tot introductie. Bij spontaan komende dieren neemt de provincie zelf het initiatief tot een Soorten Effect Rapportage.

Volgens gedeputeerde Munniksma is er in Drenthe breed animo voor introductie van groot wild, maar moeten de consequenties vooraf helder zijn. Zo vraagt de inrichting van terreinen aanpassing. Versnippering van de natuur moet worden voorkomen en er wordt gestreefd naar zo weinig mogelijk wildrasters. Ook moet er vooraf aandacht zijn voor de verkeersveiligheid en voorkoming van landbouwschade en overlast. Aan het provinciale voornemen om groot wild toe te laten, gaat een grondige inspraakprocedure vooraf. Bovendien is er nu nog toestemming van het Rijk vereist.

In het nieuwe provinciale beleidsplan flora- en fauna geven GS verder aan dat ze de Drentse natuur toegankelijker willen maken. Zo zal de provincie de bouw van vogelkijkhutten en wildarena’s (waar dieren bespied kunnen worden) bevorderen en subsidiëren.

Het voorontwerp Flora- en faunabeleidsplan ligt van 9 juli tot en met 9 september 2014 ter inzage.

Provincie: