donderdag, 31. maart 2016 - 10:52 Update: 31-03-2016 16:21

58 miljoen over op medicijnkosten in zorgpakket

Kosten medicijnen in zorgpakket minder gestegen dan begroot
Foto: Archief EHF
Den Haag

De kosten voor medicijnen die in het zorgpakket vallen zijn in 2015 minder gestegen dan door de overheid begroot. Dit blijkt uit de eerste cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) die gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland verzamelt en analyseert.

'De uitgaven aan farmaceutische zorg via de openbare apotheken namen in 2015 toe tot € 4266 miljoen. Dat is een stijging van 3,3% ten opzichte van het jaar daarvoor. Voor de overheid is dit opnieuw een meevaller, al is die niet zo groot als vorige jaren', aldus SFK. 

Meevaller 58 miljoen voor overheid

De uitgaven aan pakketgeneesmiddelen namen in 2015 met € 138 miljoen toe tot € 4266 miljoen. Deze stijging van 3,3% is iets hoger dan in voorgaande jaren. In 2014 was sprake van een stijging van 1,0% en in de twee jaren daarvoor waren er forse dalingen van de uitgaven. Toch is de stijging van 3,3% opnieuw een meevaller voor de overheid, omdat die voor 2015 rekening had gehouden met een toename van 4,7%.

Vergrijzing

De uitgaven stegen in 2015 sterker dan het gebruik van geneesmiddelen. Uitgedrukt in standaarddagdoseringen (DDD) nam het geneesmiddelengebruik met 2,6% toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit komt vooral door bevolkingsgroei en vergrijzing. Deze stijging is vergelijkbaar met die van 2014, toen het geneesmiddelengebruik met 2,9% toenam. In 2012 en 2013 kwamen de stijgingen uit op respectievelijk 1,1% en 2,5%.

De totale uitgaven voor de vergoeding van de zorgverlening in de apotheek namen in 2015 met 1,6% toe. Deze stijging blijft achter bij de gestegen vraag naar farmaceutische zorg. Tot de vergoeding behoren de tarieven voor de terhandstelling van geneesmiddelen, de tarieven voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel, de tarieven voor de medicatiebegeleidingsgesprekken en de marge op de niet-WMG geneesmiddelen die tot het basispakket behoren. 

Mede doordat er sinds 2015 geen begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel mocht worden gedeclareerd als alleen de sterkte van het geneesmiddel wijzigde, zijn de uitgaven hieraan met zo’n € 7 miljoen gedaald.

Nieuwe geneesmiddelen

In de praktijk zal de gewone wijkapotheek een beperktere stijging van de omzet aan pakketgeneesmiddelen ervaren. Dat komt vooral omdat eind 2014 en in 2015 een aantal dure medicijnen in het basispakket zijn opgenomen. Deze geneesmiddelen, waaronder die tegen hepatitis c, hiv en taaislijmziekte, worden voor het grootste deel vanuit poliklinische apotheken verstrekt. Daardoor dragen de uitgaven aan deze middelen maar beperkt bij aan de omzetontwikkeling in de gemiddelde wijkapotheek. Daar bleef de omzetgroei in 2015 steken op 1,8%.

Categorie:
Provincie: