maandag, 30. november 2015 - 10:17 Update: 30-11-2015 11:28

Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken

Van Dam wil teruggang weidevogels aanpakken
Foto: Archieffoto ter illustratie FBF
Den Haag

Staatssecretaris Van Dam wil de teruggang van weidevogels in Nederland aanpakken. Er komt een plan van aanpak weidevogels dat samen met onder andere de provincies, agrarische collectieven en natuurorganisaties wordt opgesteld. Een landelijk dekkend netwerk van 40 collectieven van boeren gaat een belangrijke rol spelen in dit plan.

De laatste jaren laten cijfers zien dat het aantal weidevogels in Nederland afneemt. De omvang van de populaties van diersoorten zoals de grutto, scholekster, tureluur en veldleeuwerik in het agrarisch landschap tussen 1990 en 2013 daalde gemiddeld met 40 procent. In het nieuwe stelsel van Agrarisch Natuurbeheer komen er kerngebieden waar de populatie de meeste kans heeft om zich te herstellen.

Efficiënter agrarisch natuurbeheer

Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaat worden gedragen door collectieven. Een collectief bestaat uit een groep van onder andere boeren en landeigenaren. Door de samenwerking tussen boeren in een collectief komen er grotere aaneengesloten gebieden waardoor er meer winst valt te behalen voor de biodiversiteit. De ontstane gebieden ondersteunen de biodiversiteit, vormen een verbinding tussen natuurgebieden of zijn een schil om een natuurgebied heen. Het nieuwe stelsel is effectiever en efficiënter. Verder zullen de voorstellen uit de streek moeten komen. Dat betekent dat de provincies en andere overheden de doelen vaststellen voor de streek. Het collectief in een gebied wordt uitgenodigd om in overleg met inwoners, recreatieondernemers en natuurorganisaties uit de streek aan te geven hoe en met welke maatregelen die doelen het best kunnen worden behaald.

Ondersteuning

Om de collectieven te ondersteunen met de ontwikkeling en overdracht van kennis stelt de staatssecretaris samen met provincie Friesland ruim 200.000 euro beschikbaar voor een lectoraat over de weidevogels in aan de Hogeschool Van Hall Larenstein. Daarnaast betaalt de staatssecretaris (bijna 500.000 euro in totaal) een buitengewone leerstoel agrarisch natuurbeheer die tot en met 2020 wordt gehuisvest bij Wageningen Universiteit die zich met name bezig gaat houden met onderzoek naar agrarisch natuurbeheer. Het is de bedoeling dat agrarisch natuurbeheer en weidevogels een permanente plek krijgen in het groene onderwijsprogramma van vmbo tot en met de universiteit.

Categorie:
Provincie: