maandag, 30. mei 2016 - 13:30 Update: 30-05-2016 13:40

Staatssecretaris mocht bouw 2 extra woningen Schiphol tegenhouden

Staatssecretaris mocht bouw 2 extra woningen Schiphol tegenhouden
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Haarlem/Den Haag

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) mocht eind 2014 namens de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het afgeven van een verklaring van geen bezwaar (vvgb) op grond van de Wet luchtvaart aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer weigeren. Dit heeft de rechtbank Haarlem laten weten.

Nieuwbouw Piet Lanserhof II

De vvgb was aangevraagd ten behoeve van het bouwen van 27 eengezinswoningen aan de Piet Lanserhof te Rijsenhout in de nabijheid van Schiphol. Het woningbouwproject ligt in een gebied in de nabijheid van Schiphol waar in principe een verbod geldt om woningen te bouwen.

Zowel het college, als aanvrager van de vvgb, als de eigenaar van de gronden waarop het project betrekking heeft, hebben tegen de weigering beroep ingesteld. Tijdens de beroepsprocedure heeft de staatssecretaris na overleg met partijen een vvgb verleend voor 25 woningen en deze nog geweigerd voor de twee resterende woningen.

De rechtbank moest beoordelen of de staatsecretaris de gevraagde vvgb voor de twee resterende van de in totaal 27 woningen heeft mogen weigeren. De staatssecretaris legt aan de weigering ten grondslag dat het verlenen van een vvgb voor in totaal 27 woningen in strijd is met zijn beleid. 

Het beleid noemt vijf situaties waarin van het verbod om woningen te bouwen in het gebied in de nabijheid van Schiphol kan worden afgeweken. Een van de omschreven situaties betreft het bouwen van maximaal 25 woningen. Met het beoogde project van 27 woningen wordt volgens de staatssecretaris het maximaal aantal toegestane woningen van 25 met twee overschreden.

Niet onredelijk en niet in strijd met de wet

De rechtbank heeft geoordeeld dat het beleid dat de staatssecretaris hanteert en dat is neergelegd in de Nota van Toelichting bij het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol, niet onredelijk is en niet in strijd is met het recht. De rechtbank heeft voorts geoordeeld dat een aanvraag om een vvgb in beginsel dient te worden geweigerd indien een aanvraag niet past binnen de vijf omschreven categorieën van gevallen zoals vermeld in het beleid, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. 

De rechtbank heeft verder de staatssecretaris gevolgd in zijn standpunt dat er in dit geval geen sprake is van bijzondere omstandigheden die het afgeven van een vvgb ten behoeve van het bouwen van 27 in plaats van de maximaal toegestane 25 woningen rechtvaardigen. De rechtbank heeft ook geen aanleiding gezien te oordelen dat de staatssecretaris zijn beleid niet consistent toepast. De weigering om voor twee van de 27 woningen een vvgb af te geven blijft in stand.

Categorie:
Provincie: