maandag, 26. september 2016 - 20:42 Update: 27-09-2016 9:16

Provincie Zuid-Holland doet aangifte tegen DuPont

Omgevingsdienst OZHZ doet aangifte tegen DuPont
Foto: Archief EHF/ foto ter illustratie
Dordrecht

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft aangifte gedaan tegen het chemische bedrijf DuPont in Dordrecht na een lekkage van het kankerverwekkende formaldehyde vorige maand.

Op 12 augustus 2016 heeft DuPont melding gedaan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) over een incident met formaldehyde. OZHZ heeft het bedrijf direct opgedragen het incident te onderzoeken en een onderzoeksrapport in te dienen. Voordat de melding werd gedaan, heeft DuPont de betreffende productielijn, de polylijn 1 in de Delrin fabriek, stil gelegd.

Geconstateerd werd dat een breekplaat (een daarvoor bedoelde veiligheidsvoorziening) gedeukt was en een scheur bevatte. De breekplaat werd vervangen en de productie werd weer opgestart. Op basis van de informatie op dat moment ging DuPont uit van een klein incident.

Op 20 september 2016, wordt OZHZ door DuPont geïnformeerd over de voorlopige uitkomsten van het onderzoek. Berekend is dat er een formaldehyde emissie via de breekplaat heeft plaatsgevonden van 84 kg/uur met een duur van 32,5 uur (tussen 10 augustus 22.00 uur en 12 augustus 06.30 uur). Dit betekent een totale berekende emissie van 2730 kg. Deze informatie zorgt voor een andere inschatting van de ernst van het incident. GS is op 22 september 2016 op de hoogte gesteld van het incident.OZHZ heeft namens de provincie Zuid-Holland, conform de Nota Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving 2013-2017 op 22 september 2016 aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie. Uit onderzoek moet blijken of er sprake is van een strafbaar feit.

Gezondheidsschade

DuPont heeft aan het bevoegd gezag, de provincie Zuid-Holland verklaard dat er geen verhoogde blootstelling op leefniveau is te verwachten. Nader onderzoek moet dat bevestigen. DuPont heeft een extern bureau opdracht gegeven een rapportage op te stellen over de eventuele blootstelling van de omgeving aan formaldehyde. Over twee weken wordt de rapportage verwacht. OZHZ overlegt met de Dienst Gezondheid en Jeugd Zuid-Holland Zuid over de opzet van een eventueel onderzoek naar mogelijke gezondheidsschade.

De provincie heeft na in kennis gesteld te zijn van het incident opdracht gegeven om alle feiten rond dit incident in kaart te brengen. Op basis hiervan kan vervolgens worden beoordeeld of nadere eisen en/of voorwaarden aan DuPont kunnen worden opgelegd.