dinsdag, 10. december 2019 - 16:05

Vergunningverlening weer op gang door nieuwe beleidsregels

Kraan bij nieuwbouwhuis
Foto: PX
Assen

De vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming komt in Drenthe weer op gang. Provincies en Rijk zijn het eens over beleidsregels die de uitstoot van stikstof op beschermde natuur verlagen en tegelijkertijd vergunningen voor bouw- en wegenprojecten of innovaties bij landbouwbedrijven weer mogelijk maken. Vandaag stemde het college van Gedeputeerde Staten in met de nieuwe beleidsregels. De regels zijn onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om te helpen bij de verlaging van stikstofuitstoot.

Eén overheid, juridisch houdbaar en samen

Drenthe heeft ingezet op eenduidige beleidsregels van Rijk en provincies, die juridisch houdbaar zijn en waarover overleg mogelijk was met belangengroeperingen uit de Drentse samenleving. Over de nieuwe beleidsregels en de gehele stikstofaanpak is de afgelopen weken intensief gesproken. Zowel met het Rijk en provincies, als met landbouw-, bouw- en natuurpartijen. De regels zijn juridisch getoetst in voorbeeldsituaties, aangedragen door de verschillende provincies.

Inhoud beleidsregels

Bedrijven die een vergunning volgens de Wet natuurbescherming aanvragen, hebben twee opties om ervoor te zorgen dat de neerslag van stikstof niet toeneemt: intern of extern salderen. Bij intern salderen maakt een bedrijf voor uitbreiding of nieuwe ontwikkelingen stikstofruimte vrij op de eigen locatie, binnen de vergunde en feitelijk gerealiseerde capaciteit. Hierbij zijn een aantal uitzonderingen mogelijk. Bij extern salderen neemt een bedrijf stikstofruimte over van een ander bedrijf dat geheel of gedeeltelijk stopt. De beleidsregel regelt dat het bedrijf 70 % van de overgenomen stikstofruimte mag benutten, de overige 30% komt ter beschikking van de natuur.

Bedrijven die hun bedrijfsvoering voortzetten zonder wijziging of vernieuwing van hun bedrijf waarvoor een nieuwe natuurvergunning nodig is, behouden de mogelijkheid om de volledig vergunde activiteit uit te voeren. Voor projecten die niet leiden tot een verhoging van de stikstofuitstoot is geen vergunning nodig.

Gedeputeerde Hans Kuipers: “Voor gevallen waar de beleidsregels alsnog tot knelpunten kunnen leiden, zijn enkele uitzonderingssituaties mogelijk. Bijvoorbeeld voor stikstofemissie reducerende technieken.”

Gebiedsgerichte aanpak per provincie

In de eerste maanden van 2020 moet duidelijk worden hoe daling van stikstofdepositie in de verschillende gebieden in Drenthe vorm krijgt. “Te veel stikstof is slecht voor de natuur en Nederland kent veel functies op een klein oppervlak. Er is een nieuwe balans nodig tussen beschermde natuur en ruimte bieden aan maatschappelijke en economische activiteiten. Dat vraagt iets van alle partijen,” aldus gedeputeerde Henk Jumelet. “In de gebiedsgerichte aanpak kijken we daarom ook met elkaar naar maatwerk, bijvoorbeeld waar het gaat om extern salderen en natuurherstel.”

Generieke maatregelen

Rijk en provincies zijn het er verder over eens dat er op landelijk niveau extra maatregelen nodig zijn om de stikstofuitstoot te laten dalen in alle sectoren. Het Rijk kondigde in november een eerste pakket maatregelen aan: snelheidsverlaging overdag op autosnelwegen, aanpassingen voor veevoer en een warme saneringsregeling voor de varkenshouderij. Het kabinet werkt verder aan (bron)maatregelen voor alle sectoren. De provincies zetten met name in op de totstandkoming van de gebiedsprocessen.

Wat voorafging

Door een bestuurlijke uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019 is de toestemmingverlening voor activiteiten die leiden tot stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden (grotendeels) stil komen te liggen. In oktober stelden Rijk en provincies een eerste beleidskader vast. Door verschillen tussen het kader en de bijbehorende beleidsregels besloten enkele provincies, waaronder Drenthe, tot intrekking of (gedeeltelijke) opschorting van de beleidsregels. Met dit nieuwe besluit kan de vergunningverlening voor de Wet natuurbescherming weer van start.

Categorie:
Provincie: