woensdag, 8. maart 2006 - 16:20

Experiment gezinscoaching krijgt vervolg

Oktober vorig jaar zijn de resultaten van het Experiment Gezinscoaching Gelderland gepresenteerd. Drie Gelderse regio's (Midden-IJssel, Achterhoek en Tiel) hebben meegedaan aan het experiment. Belangrijkste opbrengst was dat duidelijker is geworden wat gezinscoaching en coördinatie van zorg inhouden. De resultaten waren positief zodat Gedeputeerde Staten hebben besloten om in 2006 te werken aan een vervolgstap. Het gaat erom van experiment naar praktijk te komen.

Tegelijkertijd met het eindrapport is een implementatieplan uitgebracht. Dit plan biedt handvatten om de hulpverlening aan multiprobleemgezinnen beter op elkaar af te stemmen en betere afstemming tussen hulpverleners te bewerkstelligen. Het uitgangspunt hierbij is: één gezin, één plan en één team van hulpverleners van verschillende instellingen.

Multiprobleemgezinnen ontvangen vaak hulp van zowel gemeentelijk als provinciaal gefinancierde instellingen. Het kan dan ook niet anders dan dat de coördinatie van zorg een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van gemeenten en provincie.

Gedeputeerde Staten willen daarom via de regionale convenanten en de uitvoeringsprogramma's over afstemming jeugdzorg afspraken maken over zorgcoördinatie met de gemeenten. Het doel is dat er in de hele provincie samen-werkingsverbanden komen tussen gemeentelijke en provinciaal gefinancierde instellingen die verantwoordelijk zijn voor de zorg voor multiprobleemgezinnen.

In een raamwerkovereenkomst moeten verantwoordelijkheden uitgewerkt en gedelegeerd worden. Bureau Jeugdzorg en het Algemeen Maatschappelijk Werk maken in ieder geval deel uit van het samenwerkingsverband. Ondersteuningsinstelling Spectrum gaat gemeenten hierbij helpen
Provincie:
Tag(s):