donderdag, 15. februari 2007 - 21:25

Incidentenbestrijding op de Westerschelde

Middelburg

Minister Remkes (BZK) heeft mede namens de staatssecretaris van V&W donderdag in Middelburg met Commissaris van de Koningin Van Gelder en het Dagelijks Bestuur van de Zeeuwse Veiligheidsregio afspraken gemaakt over verbetering van de incidentenbestrijding op de Westerschelde.De basis voor deze afspraken is gelegd in het project 'Samenwerken en Slagkracht, incidentbestrijding op de Westerschelde'.

In dit project zijn met betrokken publieke partijen in Zeeland afspraken gemaakt over een adequate organisatiestructuur om incidenten te beheersen, de beschikbare vluchthavens en de beschikbaarheid van landinggegevens.

Het Westerscheldegebied vormt met zijn havens het vierde grootste havengebied ter wereld. Dit vraagt om een adequate incidentbestrijdingsorganisatie. Door toename van de scheepvaart en door de toegenomen complexiteit van incidentbestrijding op het water (door bijvoorbeeld steeds groter wordende schepen) is er behoefte aan een organisatie die bestrijding van incidenten op het water effectief kan bestrijden en die over voldoende middelen beschikt om dit praktisch mogelijk te maken.

In het Zeeuwse project Samenwerken en Slagkracht hebben gemeenten, provin-cie, rijkswaterstaat en operationele diensten (brandweer, politie en GHOR) onder leiding van de heer J. van Houwelingen afspraken gemaakt over een viertal punten: een eenduidige organisatiestructuur, snelle beschikbaarheid en analyse van ladinggegevens, een goed uitgeruste incidentenbestrijdingsorganisatie en de beschikbaarheid van vluchthavens.

Samen met de ministeries van BZK en V&W zal een business case worden gemaakt waarin onder meer aandacht wordt besteed aan de opzet van een Com-mando Plaats Incident te water en het Zeeuwse voorstel voor de aanschaf van twee commandovaartuigen. Daarnaast zullen de financiële aspecten worden meegenomen.

De bewindslieden hebben toegezegd 1/3 van de kosten voor de uiteindelijke reali-satie op zich te nemen, de overige kosten worden door de provincie en gemeenten opgenomen. Hierbij is afgesproken dat eventuele financiering van derden in zijn geheel ten goede zullen komen aan de regio.

Wat betreft de beschikbaarheid van ladinggegevens zal het ministerie van Verkeer & Waterstaat zorgdragen voor het snel beschikbaar komen van relevante ladinginformatie in geval van een scheepsvaart incident.

Door de partijen wordt onderkend dat de samenwerking met België bij de incidentenbestrijding op de rivier van essentieel belang is, daarom zal de Commissaris van de Koningin en de voorzitter van de veiligheidsregio de komende periode een overleg opstarten om te komen tot duurzame afspraken over de gezamenlijke incidentbestrijding op de Westerschelde.
Provincie:
Tag(s):