woensdag, 17. januari 2007 - 9:27

Integriteit topambtenaren niet in het geding

Apeldoorn

De integriteit van topambtenaren van de gemeente Apeldoorn is niet in het geding. Dat concludeert het college van Burgemeesters en Wethouders op basis van een extern onderzoek dat, door het bureau Berenschot, is uitgevoerd in kader van de Klokkenluidersregeling Apeldoorn.

Uit het onderzoek blijkt dat er geen gronden zijn voor de geuite beschuldiging van corruptie, het misbruik maken van ambtelijke capaciteit, belangenverstrengeling, misbruik van positie en het bedrijven van vriendjespolitiek door enkele topambtenaren van de gemeente. Het college is tevreden met de uitkomsten van het onderzoek.

De klokkenluidersregeling is een regeling waarbij medewerkers al dan niet anoniem (vermoedens van) misstanden kunnen melden. De gemeente is verplicht de melding te onderzoeken. Met het oog op de zuiverheid van het proces en de beeldvorming daarover, heeft het college bij dit onderzoek een extern bureau ingeschakeld. Genoemd bureau heeft de melding grondig en zorgvuldig onderzocht. De uitkomsten van het onderzoek zijn afgelopen maandag door het college besproken.

Het college komt, op basis van het eerder genoemde externe onderzoek, tot de conclusie dat er geen gronden zijn voor de genoemde beschuldigingen. Er is steeds conform de geldende regels gehandeld. Het college stelt tevens vast dat er ook geen gronden zijn voor de meer algemene beschuldigingen, zoals het onjuist informeren van de gemeenteraad, het omzeilen van inkoopprocedures en dubieuze besluitvorming.

De klokkenluider is per brief geïnformeerd over de uitkomsten van het onderzoek.
Provincie:
Tag(s):