dinsdag, 27. maart 2007 - 22:51

Kindermishandeling moet vroeg worden gesignaleerd

Haarlem

De gemeente Haarlemmermeer vindt het belangrijk dat kindermishandeling in een vroeg stadium wordt gesignaleerd.

Op maandag 26 maart is een presentatie gehouden van het Protocol Kindermishandeling en de digitale routekaart voor scholen. De presentatie werd op het raadhuis gehouden.

Programmadirecteur Arno van Kempen en wethouder Tom Horn overhandigden tijdens deze bijeenkomst het protocol aan een vertegenwoordiger van de scholen.

De Werkgroep Preventie Kindermishandeling, waarin vertegenwoordigers van instellingen die werken met kinderen en jongeren in Amstelland en de Meerlanden zitting hebben, heeft het Amsterdamse Protocol Kindermishandeling geactualiseerd en aangepast voor de regio Amstelland en de Meerlanden.

Alle onderwijsinstellingen in de regio krijgen dit protocol aangeboden en daarnaast ook deskundigheidsbevordering op maat. Per school kan een Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling worden getraind en alle schoolteams worden voorgelicht over het gebruik en het werken met het protocol en de routekaart.

Een Protocol Kindermishandeling specifiek voor het onderwijs is noodzakelijk, omdat een groot aantal kinderen en jongeren jaarlijks slachtoffer is van kindermishandeling: gemiddeld enkele tientallen kinderen per school. Belangrijk voor deze kinderen is dat er ook op school aandacht bestaat voor hun problemen en dat de leerkrachten een steun in de rug kunnen zijn om deze problemen aan te pakken. Het Protocol Kindermishandeling helpt de school op weg bij de vraag hoe ze moeten handelen bij (een vermoeden van) kindermishandeling.

Het Protocol en de routekaart izijn kosteloos te downloaden op www.amk-amsterdam.nl/am

Een exemplaar van het Protocol is telefonisch op te vragen bij Anja Dijkhuis, tel. 020-3141717/06-53261612 (advies en meldpunt kindermishandeling) of Jos Niemantsverdriet, tel. 023-7891660 (GGD Amstelland de Meerlanden).
Provincie:
Tag(s):