vrijdag, 26. januari 2007 - 12:20

Lichtpuntje Friese weidevogelstand

Friesland

In Friesland is een lichtpuntje te zien in de gruttostand en blijft de stand van de kievit stabiel ten opzichte van 2005. Gedeputeerde Anita Andriesen maakte dit bekend tijdens de eerste van een reeks avonden van de Bond van Friese Vogelbeschermingwachten (BFVW ) over ‘Weidevogels in Fryslân 2007 - 2013’.

Op deze avonden worden de lokale vogelwachten en andere betrokkenen geïnformeerd over het nieuwe weidevogelbeleid.

Nieuwe cijfers van het Weidevogelmeetnet Friesland en Boerennatuur tonen aan dat de samenwerking in ‘gruttokringen’ succesvol lijkt. De provincie heeft de ambitie om voor de grutto de achteruitgang in 2010 te hebben gestopt en weer een groei te bewerkstelligen tot een populatieomvang van 25.000 broedparen in 2020. Volgens Andriesen is extra geld nodig om op provinciaal niveau, in geschikte gebieden, het zogenaamde mozaïekbeheer verder van de grond te krijgen. Bij mozaïekbeheer wordt in etappes gemaaid.

Via de landelijke Regiegroep Weidevogels probeerde Anita Andriesen meer geld voor Friesland te krijgen. LNV stelt een miljoen euro beschikbaar voor Programmabeheer-projecten en daarnaast nog eens drie miljoen euro voor weidevogelreservaten in Friesland en Noord-Holland.

Andriesen: ‘De nazorgers in het veld moeten op één of andere manier ook mee profiteren van de landelijke subsidies voor de weidevogelbescherming. Wij zijn van plan om jaarlijks aan de BFVW een bedrag beschikbaar te stellen voor verdere professionalisering van de nazorg. De BFVW krijgt straks zelf ook de beschikking over ‘de vliegende euro’s’, dat betekent dat zij in samenwerking met de boeren zelf subsidies kunnen regelen voor de bescherming van de grutto en tureluur.’

Bij het ministerie van LNV is er op aangedrongen het mogelijk te maken de contracten voor agrarisch natuurbeheer op te schalen. Anita Andriesen: ‘Wij vangen in Friesland dan twee vliegen in één klap: we spelen hectares vrij in het agrarisch natuurbeheer, waar het quotum voor Friesland nu helemaal vol zit. En tussentijds kunnen we met boeren en particulieren nieuwe afspraken maken over zwaarder natuurbeheer, zonder dat we hoeven te wachten tot het moment dat de contracten aflopen. Het ministerie heeft aangegeven dat ze hier aan mee zal werken.’

Op woensdag 24 januari bleek tijdens de stemming over een amendement op het streekplan de meerderheid van Provinciale Staten vóór compensatie van weidevogelgebieden. Hierdoor wordt het mogelijk compensatie aan te vragen voor goede weidevogelgebieden die verloren zijn gegaan.
Provincie:
Tag(s):