woensdag, 4. april 2007 - 11:16

Positieve evaluatie Aqua Publica

Het gemeenschappelijk dienstencentrum Aqua Publica waarin de gemeenten Reimerswaal en Noord-Beveland en Waterschap Zeeuwse Eilanden samenwerken, functioneert vanaf 1 januari 2006. Uit de evaluatie blijkt dat deze samenwerking zonder meer goed te noemen is. Er vindt meer en in een vroeger stadium afstemming plaats op het gebied van waterbeheer.

De drie partijen hebben kennis gedeeld, zowel gebiedskennis als visie. Een groot aantal beleidsplannen is hierdoor samen ontwikkeld. Bovendien is gebleken dat door het samenwerkingsverband aanzienlijk bespaard wordt op externe advieskosten. Het accent ligt de komende tijd op mogelijke uitbreiding van het samenwerkingsverband en het uitvoeren van ontwikkelde beleidsplannen.

Gemeenten lieten voorheen meer over aan externe adviseurs als het ging om watergerelateerde onderwerpen. Door het samenwerkingsverband is dit minder nodig. De samenwerking bundelt de algemene kennis van gemeenten over het bebouwd gebied met de specifieke waterkennis van het waterschap. Daardoor ontstaat optimale afstemming tussen de taken van de partijen en de planvorming verloopt sneller. Er is tegelijkertijd sprake van onderlinge kennisoverdracht en er wordt bespaard op externe advieskosten. Dit is voordelig voor de belastingbetaler.

Op het vlak van ontwikkeling van beleidsplannen is een enorme sprong voorwaarts gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn het Waterplan, het Gemeentelijk Rioleringsplan, Gemeentelijke afkoppelplannen en het opzetten van ecologische doelstellingen voor wateren in de bebouwde kom. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat deze beleidsplannen zonder Aqua Publica niet binnen deze termijn gerealiseerd hadden kunnen worden.

Recente voorbeelden zijn het ondertekenen van de afvalwaterakkoorden en afspraken over wie welk onderhoud binnen de bebouwde kom uitvoert (project Beheer en Onderhoud in Bebouwd gebied).
Provincie:
Tag(s):