woensdag, 17. januari 2007 - 14:27

Presentatie ontwerp onderzoeksprogramma 2007

De rekenkamercommissie voor de gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland heeft het ontwerponderzoeksprogramma voor 2007 aan de gemeenteraden toegezonden. De raden zijn gevraagd een reactie te geven op de suggesties van de commissie.

De rekenkamercommissie heeft op haar oproep om suggesties in september minder reacties ontvangen dan op een vergelijkbare oproep in januari 2006. In totaal zijn 20 suggesties beoordeeld. Opvallend is dat bij de vorige oproep met name vanuit Schouwen-Duiveland suggesties zijn ingediend. Deze keer is het merendeel van de suggesties uit Tholen afkomstig.

Ook de raden van de gemeenten hebben in deze fase suggesties gedaan. Naar verwachting zal het programma in een raadscommissievergadering besproken worden in aanwezigheid van de rekenkamercommissie.

Onderzoek reïntegratie bijstandsgerechtigden in beide gemeenten De rekenkamercommissie heeft voor 2007 gekozen voor een onderzoek in de beide gemeenten naar de reïntegratie van bijstandsgerechtigden. Uit tot dusverre verricht onderzoek in ons land komen signalen naar voren, zoals de hoge kosten die zijn gemoeid bij de uitvoeren van deze taak en het beperkt succes van de doorstroming naar betaalde arbeid.

Het onderwerp is actueel en getoetst aan de criteria van de commissie. Er zijn bovendien grote maatschappelijke- en financiele belangen mee gemoeid. Het onderzoek zou mogelijk kunnen leiden tot concrete verbeteringen en zou in de tweede helft van 2007 kunnen starten. Door de beide gemeenteraden en een inwoner van de gemeente Tholen is het onderwerp naar voren gebracht.

In het programma is ook vooruitgekeken naar het jaar 2008. Voor Tholen wordt gedacht aan een onderzoek naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid, dat al enkele jaren wordt verricht in samenwerking met een aantal west -Brabantse gemeenten. Dit onderwerp had de commissie voor het jaar 2006 in beraad gehouden.

Voor 2006 heeft de commissie onderzoek gedaan voor beide gemeenten naar het lerend vermogen van de gemeentelijke organisatie en naar de effectiviteit van het subsidiebeleid voor het realiseren van gemeentelijke doelstellingen. Deze onderzoeken verkeren in een afrondingsfase. Binnen enkele maanden zullen de onderzoeksresultaten gepubliceerd worden.
Provincie:
Tag(s):