vrijdag, 12. januari 2007 - 10:30

SER:Positie allochtone jongeren op arbeidsmarkt moet beter

Den Haag

De arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren moet dringend verbeteren. Een van de opgaven voor de komende periode is hen stevig toe te rusten op duurzame arbeidsdeelname. Dat vraagt om een gezamenlijke inzet en extra investeringen van alle betrokkenen: onderwijsinstellingen, (organisaties van) werkgevers en werknemers, gemeenten, uitkerings- en bemiddelingsorganisaties (CWI, UWV) en uitzendbureaus, en uiteraard ook van allochtone jongeren zelf. Het kabinet moet krachtiger invulling geven aan zijn coördinerende en faciliterende taak. Dat staat in een ontwerpadvies dat de SER vrijdag heeft bekendgemaakt.

Verbetering van de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren is om vele redenen van belang: het bevorderen van integratie en sociale cohesie, het investeren in menselijk kapitaal van álle jongeren en het anticiperen op personeelstekorten op de arbeidsmarkt. De aantrekkende economie biedt een geweldige kans. Het komt er nú op aan een structurele verbetering te realiseren.

Het ontwerpadvies bevat daartoe concrete aanbevelingen. Hoewel het is geschreven om de arbeidsmarktpositie van allochtone jongeren te verbeteren, zijn de meeste aanbevelingen op alle jongeren van toepassing.

Volgens de commissie die het advies heeft voorbereid, valt veel winst te behalen bij verhoging van het opleidingsniveau van allochtone jongeren. Het ontwerpadvies bevat daartoe aanbevelingen voor een intensievere aanpak van taal- en onderwijsachterstanden in het basis- en voortgegezet onderwijs, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten, de doorstroming naar vervolgonderwijs en de totstandkoming van stageplaatsen en leerwerkplekken.

De commissie roept (organisaties van) werkgevers en werknemers op een extra inspanning te leveren om de werkgelegenheid voor jongeren van allochtone afkomst te vergroten. Ook bepleit de commissie een daadwerkelijk sluitende aanpak van werkloze jongeren op lokaal niveau. Daarbij moet in de eerste plaats worden ingezet op kwalificerende scholing in combinatie met werk: niet ‘work first’ maar werk én opleiding eerst.

Verder gaat de commissie in op het versterken van positieve beeldvorming en op het antidiscriminatiebeleid. Zo is meer en beter onderzoek nodig naar het vóórkomen van discriminatie in de samenleving en op de arbeidsmarkt en pleit de commissie voor een spoedige totstandkoming van het voorgenomen landelijk dekkend stelsel van discriminatiemeldpunten.

De commissie erkent dat veel van de aanbevelingen in het ontwerpadvies niet nieuw zijn en dat er al veel beleid in gang is gezet. Juist nu is het tijd voor een krachtige uitvoering daarvan – overal en op kwalitatief goede wijze – door partijen op lokaal en regionaal niveau, en in sectoren en arbeidsorganisaties.

Het kabinet moet ervoor zorgen dat de wettelijke kaders daarvoor voldoende ruimte bieden, waar nodig extra middelen beschikbaar stellen en krachtig invulling geven aan haar coördinerende en faciliterende taak. De commissie beveelt daartoe onder meer aan dat de aanjaagfunctie van de Taskforce Jeugdwerkloosheid wordt voortgezet.

Jongerenorganisaties doen voor het eerst mee in SER-commissie Jongerenorganisaties van werkgevers en werknemers – FNV Jong, CNV Jongeren en Jong Management VNO-NCW – hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het advies. Zo kwam het initiatief voor dit advies van FNV Jong. Ook doen jongerenorganisaties van werkgevers en van werknemers voor het eerst actief mee in de commissie van voorbereiding, onder voorzitterschap van kroonlid Marco Wilke. Verder heeft de commissie panelgesprekken gehouden met allochtone jongeren, leraren, werkgevers en deskundigen. Hun inbreng is meegenomen bij de voorbereiding van het advies.

Het ontwerpadvies gaat vandaag naar de achterbannen van centrale organisaties van werkgevers en van werknemers. Zij kunnen de komende weken daarop reageren. De commissie vult intussen het ontwerpadvies aan met goede voorbeelden uit de praktijk. Op 16 februari a.s. stelt de raad de definitieve versie van het advies vast.
Provincie:
Tag(s):