vrijdag, 28. november 2008 - 13:32

Jeugdafdeling PI Noord-Holland Noord wordt gesloten

Zwaag

Staatssecretaris Albayrak van Justitie sluit de jeugdafdeling van de PI Noord-Holland Noord, locatie Zwaag (Zwaag). Het gebruik van de jeugdafdeling van PI Rijnmond, locatie Krimpen aan de IJssel (De IJssel) wordt in de eerste helft van 2009 afgebouwd en zal na 2009 niet worden verlengd.

De staatssecretaris heeft deze maatregelen genomen naar aanleiding van het rapport Veiligheid binnen tijdelijke jeugdafdelingen in Penitentiaire Inrichtingen van de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

In 2006 is besloten om vrijstaande capaciteit in penitentiaire inrichtingen (PI’s) te benutten voor (vervangende) jeugddetentie, omdat capaciteit binnen de justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) ontoereikend bleek. Op de locaties Zwaag en De IJssel zijn daarom tijdelijk afdelingen aangewezen die t/m respectievelijk 2010 en 2009 als JJI kunnen fungeren.

In Zwaag is capaciteit gereserveerd voor twee groepen van twaalf jeugdige vreemdelingen en twee groepen van preventief gehechte jeugdigen vanaf zestien jaar. In De IJssel gaat het om één groep van twaalf zogenaamde jeugdige zelfmelders en één groep preventief gehechte jeugdigen vanaf zestien jaar. Het gaat in alle gevallen om jongens.

De gezamenlijke inspecties hebben onderzoek gedaan naar het veiligheidsklimaat op beide locaties. Hoewel zij waardering hebben voor de inspanningen die beide PI’s hebben geleverd, achten zij gezien de zwaarte en de problematiek van de doelgroep het resultaat onvoldoende.

Zij zijn van oordeel dat op locatie Zwaag sprake is van een onaanvaardbare situatie en adviseren om hieraan een einde te maken. Op locatie De IJssel is sprake van een aanvaardbare situatie, zij dat de inspecties substantiële verbeteringen noodzakelijk achten.

Nadat staatssecretaris Albayrak het rapport had ontvangen, heeft zij direct maatregelen genomen om de jeugdbestemming van Zwaag te beëindigen en de daar aanwezige jeugdigen over te plaatsen naar reguliere JJI’s. Begin december zullen daar geen jeugdigen meer verblijven.

Voorts maakt de verminderende capaciteitsbehoefte het mogelijk om af te zien van een langdurige inzet van De IJssel. Het gebruik van deze locatie wordt daarom afgebouwd in de eerste helft van 2009 en zal in 2010 niet worden verlengd.

In deze laatste periode zal de kwaliteit van de opvang en het verblijf van jeugdigen op locatie De IJssel nauwlettend in de gaten worden gehouden door de Dienst Justitiële Inrichtingen.
Provincie:
Tag(s):