vrijdag, 12. juni 2009 - 11:10

Bouwvergunning woon-winkelpand De Vredenburg blijft in stand

Utrecht

De rechtbank in Utrecht heeft in de beroepszaak over de voorgenomen bouw van een woon-winkelpland aan het Vredenburg in Utrecht de verleende bouwvergunning en vrijstelling in stand gelaten.

Het beroep was ingesteld door Vereniging Bewoners Overleg City Project, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht en de Stichting Zelfstandige Ondernemers Utrecht. Zij vreesden dat met de komst van het pand de luchtkwaliteit in de omgeving zou verslechteren en waren bang voor overbewinkeling.

De rechtbank komt tot de slotsom dat de beroepsgronden niet kunnen leiden tot het oordeel dat het college van burgemeester en wethouders de door vergunninghouder gevreesde vrijstelling niet in redelijkheid heeft kunnen verlenen. Ten aanzien van de eerste beroepsgrond heeft de rechtbank geoordeeld dat het college het standpunt heeft mogen innemen dat niet aannemelijk is dat de bouw van het woon-winkelblok zal leiden tot een duurzame ontwrichting van het bestaande voorzieningenniveau in de binnenstad.

Ten aanzien van het aspect luchtkwaliteit heeft verweerder zich naar het oordeel van de rechtbank op het standpunt kunnen stellen dat het project niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van stikstofdioxide in de buitenlucht. Daarom hoeven de ontwikkelingen in het stationsgebied niet bij deze beslissing te worden betrokken. Aan een beoordeling van de beroepsgronden die betrekking hebben op de projectmaatregelen milieuzonering en schone bussen komt de rechtbank dus niet toe.
Provincie:
Tag(s):