dinsdag, 23. juni 2009 - 20:08

Jonge vogels slachtoffer maaimachines

De werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren heeft in een brief Zeeuwse waterschappen, Provincie Zeeland, alle Zeeuwse gemeenten, Westerscheldetunnel en de ZLTO opgeroepen om de Flora en Faunawet te respecteren en niet meer te maaien tijdens het broedseizoen.

Elk jaar verliezen vele jonge vogels het leven doordat ze in de maaiers terecht komen.

In de brief vraagt Rob Ossewaarde van de werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren aan o.a. de waterschappen om eindelijk eens afdoende maatregelen te treffen tegen het terechtkomen van jonge vogels in de maaimachines van het waterschap. De oproep betreft het lopende broedseizoen dat tot 15 juli duurt en de komende jaren.

Ossewaarde: “Ieder voorjaar worden wij dierenvrienden opgeschrikt door berichten dat jonge vogels in maaimachines terecht komen en dus verbrijzeld worden. De grote vraag rijst dan waarom dit gebeurt. Waarom wordt er in het broedseizoen gemaaid? In de Flora en faunawet staat dat het verboden is om tijdens het broedseizoen vogels te verstoren, te verwonden of te doden. Het waterschap Zeeuwse Eilanden heeft hiervoor al eerder, in juli 2003, een flinke boete gekregen en was dus gewaarschuwd.�

Ook de directie van de Westerscheldetunnel heeft een brief ontvangen van Ossewaarde. “Waar het om gaat is dat er in het voorjaar tijdens het broedseizoen gemaaid wordt en er zo onnodig jonge vogels vermorzeld worden. Dat kan echt niet. Dat er soms gemaaid moet worden in verband met de verkeersveiligheid op kruisingen, is evident. Er moet dan wel rekening gehouden worden met het feit dat ook daar jonge vogels kunnen zitten en als dat het geval is, dienen er maatregelen genomen te worden ter bescherming van deze jonge vogels.

Het is echter vaak zo dat er op plekken wordt gemaaid, zoals langs de hele tunnelweg van het tolplein tot aan de tunnel, waar verkeersveiligheid geen enkele rol kan spelen en dat het puur voor de hooiopbrengst gedaan wordt.

Het traject tussen het Tolplein en de tunnel zelf is een extra probleemsituatie voor overstekende dieren. De reden hiervoor is ten dele dat in het midden van de weg een gesloten berm is, waardoor de dieren die over proberen te steken niet rechtdoor kunnen lopen. Ze moeten dan weer omkeren en lopen zo grote kans om doodgereden te worden.

Ook boeren maaien volop en daarom doet de Zeeuwse werkgroep ook een beroep op de ZLTO om haar leden op te roepen om niet te maaien tijdens het broedseizoen of te zorgen voor adequate markeringen.

Op verzoek van de Zeeuwse werkgroep heeft Marianne Thieme vragen over de bescherming van weidevogels tijdens het broedseizoen gesteld aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Provincie:
Tag(s):