dinsdag, 13. maart 2012 - 21:22

3 miljoen Europees geld voor Drentse projecten

Regio

Gedeputeerde Staten van Drenthe stemmen in met het verlenen van bijna 3 miljoen euro aan Europese subsidie voor vier verschillende Drentse projecten. De projecten leveren met name een bijdrage aan het tegengaan van verdroging, verbetering van de waterkwaliteit en het vergroten van de waterberging.

Voor gedeputeerde Rein Munniksma (natuur en landelijk gebied) is het realiseren van deze projecten van belang om de verdroging van de natuurgebieden en wateroverlast op landbouwgronden te voorkomen. Bovendien ziet hij hiermee mogelijkheden om de leefbaarheid van het vitaal platteland te vergroten: “Zonder provinciaal geld, maar met de inzet van de Europese middelen die nu nog beschikbaar zijn en de bijdragen van betrokken partijen zoeken we naar creatieve oplossingen. In deze onzekere tijden zijn we in staat met elkaar de schouders eronder te zetten en deze projecten los te trekken. Hiermee leveren we een wezenlijke bijdrage aan de realisatie van de internationale verplichtingen als Kaderrichtlijn water en Natura 2000.”

Met de aanvraag voor integraal beekherstel van de Middenloop Vledder Aa wordt een bijdrage aan het tegengaan van de verdroging van het gebied beoogd. De werkzaamheden bestaan uit verhoging van waterpeilen, functiewijziging van landbouw naar natuur, realisering van waterberging en verbetering van de water- en landschappelijke kwaliteit van het beekdal van de Vledder Aa. De totale kosten voor het herstel bedragen 1,3 miljoen euro, waarvan 500.000 aan Europese middelen en bijna 400.000 aan rijksmiddelen. Het waterschap draagt ruim 400.000
euro bij.

Voor de verbetering van de waterbeheersing in de landinrichting Zuidwolde-Zuid zijn twee aanvragen ingediend. In het eerste project wordt voorzien in automatisering van vijf stuwen. Het watersysteem is hiermee goedkoper en doelmatiger te beheren en beter in staat om de
waterhuishouding af te stemmen. Voor ruim 100.000 euro Europese subsidie, 90.000 aan rijksgeld en bijna 70.000 euro van het waterschap Reest en Wieden wordt het project uitgevoerd. Het tweede project is gericht op de aanpassing van het waterbeheersysteem, zodat betere voorwaarden ontstaan voor de EHS in het Reestdal. Zo wordt onder meer het waterpeil verhoogd, worden twee nieuwe gemalen geplaatst, kades aangelegd, laaggelegen landbouwgronden opgehoogd en enkele nieuwe stuwen aangebracht. Met 1,8 miljoen euro aan Europese middelen en 2,3 miljoen euro van het waterschap wordt het project bekostigd.

Met verschillende partijen in het gebied wordt gewerkt aan het herstel en de aanleg van de Runde. Hiermee wordt de waterkwaliteit in het stroomgebied van de Runde verbeterd. Daarnaast komt het ten goede aan de leefbaarheid van Emmer Compascuum. De totale kosten van dit deelproject zijn 1,5 miljoen euro. Waterschap Hunze en Aa’s, de
gemeente Emmen en het Waddenfonds leveren ruim 1 miljoen euro. Vanuit Europa en het Rijk wordt de resterende 450.000 euro bijgedragen.

Het project omvat een demonstratie-installatie om kippenmest te bewerken tot voedingsstof voor een vergister, om vervolgens om te zetten tot biogas. Met dit innovatieve project wordt de productie van hernieuwbare energie op het platteland vergroot. Ook wordt een bijdrage
geleverd aan de verduurzaming van de regionale reststromen op het platteland en daarmee aan de verbetering van het rendement van agrarische bedrijven met kippen. Met 150.000 euro Europese middelen, 50.000 euro uit ‘Klimaat & Energie’ en ruim 100.000 aan private middelen
wordt het project gefinancierd.
Provincie:
Tag(s):