vrijdag, 2. november 2012 - 17:51

Waterkwaliteit in Salland sterk verbeterd

Zwolle

De waterkwaliteit in het beheergebied van Waterschap Groot Salland is de afgelopen 25 jaar sterk verbeterd. 'Dit heeft ook positieve effecten gehad op de ecologie', meldt het waterschap vrijdag.

De verbetering is vooral toe te schrijven aan de afname van emissies vanuit de landbouw en de waterketen, en aan de verbetering van de kwaliteit van het inlaatwater.

Dat zijn de bevindingen vanuit het onlangs uitgekomen rapport ‘Evaluatie 25 jaar waterkwaliteit en ecologie’. Daarin is de ontwikkeling in de waterkwaliteit en de ecologie van de afgelopen 25 jaar weergegeven.

Het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland besprak het rapport en gaat naar aanleiding ervan verdere stappen nemen ter verbetering van waterkwaliteit en ecologie.

Aandachtspunten
Naast de vele positieve ontwikkelingen zijn er uiteraard ook aandachtspunten. Zo stagneert de verbetering van de waterkwaliteit de laatste tien jaar en blijven diverse stoffen boven de norm.

De rioolwaterzuiveringen die in het beheersgebied lozen (Raalte en Heino) en de waterkwaliteit van de Vecht vormen de grootste knelpunten voor de waterkwaliteit. Daarnaast vormen emissies uit de landbouw en overstorten een aandachtspunt. Het terugdringen van de emissies is extra van belang door te verwachten strengere normen en de effecten van klimaatverandering.

Ook de ecologische toestand is nog niet op orde. Door de sterk verbeterde waterkwaliteit zijn de inrichting en het beheer de belangrijkste stuurknoppen geworden. Een aantal voorgenomen maatregelen - zoals het verwijderen van stuwen, het realiseren van houtige begroeiing en een natuurlijker peilbeheer - blijken tot nu toe in de praktijk bij de herinrichtingsprojecten echter moeilijk inpasbaar. Hierdoor ontstaat het risico dat ecologische doelstellingen in de toekomst niet worden gehaald.

Aanbevelingen
Het algemeen bestuur gaat de aanbevelingen die naar aanleiding van de evaluatie zijn opgesteld nader uitwerken. Allereerst zal het waterschap scenario’s ontwikkelen voor het oplossen van de problemen rond de rioolwaterzuiveringen van Raalte en Heino, waaronder verbetering en verplaatsing van de zuiveringen.

Daarnaast gaat het waterschap vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid samen met de gemeenten aan de slag met het oplossen van de problemen rond problematische overstorten. Voor het terugdringen van de emissies vanuit de landbouw wil het waterschap verder voort op de weg van ‘Salland Waterproof’, waarbij meerdere opgaven in een stroomgebied samen met de streek worden opgepakt.

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit van de Vecht wil Groot Salland overleggen met bovenstroomse partners zoals waterschap Vechtstromen (Velt en Vecht en Regge en Dinkel) om te komen tot een actieplan voor verbetering van de waterkwaliteit van de Vecht.

Ten slotte gaat het waterschap in een aantal pilotgebieden ervaring opdoen met het verwijderen van stuwen en de effecten op aangrenzende functies en ecologie onderzoeken.
Provincie:
Tag(s):