woensdag, 28. januari 2015 - 16:20 Update: 28-01-2015 22:55

'Geen inburgeringsplicht meer voor mensen met 5-jarige verblijfsstatus'

'Verplichte inburgering na 5 jaar volgens EU-regels niet meer mogelijk'
Foto: Archief EHF
Den Haag/Luxemburg

Volgens advocaat-generaal M. Szpunar van het Hof van Justitie van de Europese Unie is een inburgeringsplicht die wordt opgelegd aan personen met de status van langdurig ingezetene niet in strijd met het Unierecht voor zover deze geen voorwaarde voor het behoud van die status vormt. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie woensdag bekendgemaakt.

Dit zou betekenen dat langdurige ingezetene, die al meer dan vijf jaar in Nederland verblijven, niet meer kunnen worden verplicht een inburgeringscurus te ondergaan. De verplichting voor langdurig ingezetenen tot het behalen van een inburgeringsexamen schendt het evenredigheidsbeginsel.

De richtlijn betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen bepaalt met name dat de lidstaten de status van langdurig ingezetene toekennen aan onderdanen van derde landen die legaal en ononderbroken sedert de vijf jaar onmiddellijk voorafgaand aan de indiening van het desbetreffende verzoek op hun grondgebied verblijven. 

De lidstaten mogen evenwel eisen dat onderdanen van derde landen voldoen aan integratievoorwaarden overeenkomstig het nationale recht. Niettemin wordt in de richtlijn niet gepreciseerd of en in welke mate het opleggen van een inburgeringsplicht nog mogelijk is na de verkrijging van die status.

Geldboete

In Nederland vereist de inburgeringsplicht voor vreemdelingen het behalen van een examen waarbij de kennis van de Nederlandse taal en basiskennis van de samenleving worden getoetst. De niet-nakoming van deze verplichting binnen de gestelde termijn vormt een inbreuk die wordt bestraft met een geldboete.

Provincie:
Tag(s):