vrijdag, 20. mei 2016 - 17:15 Update: 20-05-2016 19:21

Mogelijk voor 200.000 gepensioneerden in 2017 minder pensioen

Mogelijk voor 1,8 miljoen gepensioneerden in 2017 minder pensioen
Foto: Archief EHF
Den Haag

Als er geen herstel optreedt bij de pensioenfondsen zullen in 2017 naar verwachting 27 fondsen, waarbij 1,8 miljoen mensen zijn aangesloten en waarvan er ongeveer reeds 200.000 zijn gepensioneerd, een korting moeten doorvoeren. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma vrijdag op basis van een rapport van De Nederlandsche Bank (DNB) aan de Tweede Kamer.

In het nieuwe financieel toetsingskader is bepaald dat fondsen binnen 10 jaar weer op hun vereist eigen vermogen moeten zitten. Als uit het herstelplan blijkt dat dit niet lukt, moeten ze een korting doorvoeren. Uitgaande van een spreidingsperiode van tien jaar, bedraagt de gemiddelde korting voor 2017 in dit specifieke scenario circa 0,5%.

Als het jaar daarop weer uit het herstelplan blijkt dat het vereist eigen vermogen zonder een korting niet binnen 10 jaar kan worden behaald, zal er wederom gekort moeten worden. Indien de dekkingsgraad in het voorgaande jaar is gestegen zal een korting naar verwachting lager uitvallen of komen te vervallen. 

In hoeverre dit specifieke scenario ook werkelijkheid wordt is met veel onzekerheid omgeven. Uit de gevoeligheidsanalyse van DNB blijkt dat bij een verandering van de rente of het rendement van zakelijke waarden het aantal deelnemers dat door een korting in 2017 getroffen wordt sterk kan toe- of afnemen. 

Zo is de gemiddelde actuele dekkingsgraad in april licht gestegen met gemiddeld circa 2%-punt tot 98%. Of kortingen in de jaren daarna nodig zijn, wordt van jaar op jaar bepaald op basis van een nieuw (geactualiseerd) herstelplan en hangt dus sterk af van de ontwikkelingen op de financiële markten.

Categorie:
Provincie: