maandag, 11. oktober 2021 - 21:25 Update: 11-10-2021 21:33

Ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel ter inzage bij provincie Brabant

slakje-appel-fruit-voedsel
Foto: Archief EHF / foto ter illustratie
Den Bosch

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben het ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel vastgesteld. 'Hierin wordt een lange termijnstrategie geschetst voor een duurzame toekomst van de Brabantse landbouw- en voedselketen', zo meldt de provincie maandag. 'Het ontwerp-beleidskader ligt samen met bijbehorend plan-MER vanaf 12 oktober 2021 ter inzage', aldus de provincie.

Ontwerp-beleidskader Landbouw en Voedsel

Elies Lemkes-Straver, gedeputeerde Landbouw, Voedsel, Bodem en Brede Welvaart: 'De landbouw- en voedselketen zit in het Brabants DNA en is van oudsher dé basis voor de Brabantse economie en gemeenschappen. Onze efficiënte hoogproductieve landbouw, heeft ons veel opgeleverd, maar heeft ook een keerzijde. Daarom moeten we nu koers zetten naar een landbouw- en voedselsysteem 3.0, dat slim, circulair, waardevol en verbonden is. Want de oplossing ligt bij alle partijen in de voedselketen. In het beleidskader zoeken we naar een nieuwe economische, ecologische en maatschappelijke balans en een duidelijk perspectief voor (agrarisch) ondernemers en andere partijen in de Brabantse landbouw- en voedselketen.'

Beleidskader

De grote opgaven op het gebied van landbouw, water, natuur, stikstof, fijnstof en gezondheid vragen om systeemverandering met een langjarige, consistente aanpak. Het beleidskader landbouw en voedsel 2030 biedt hiervoor de basis. Het bevat doelen, strategieën en kaders tot 2030 en werkt toe naar een veerkrachtig Brabants landbouw en voedselsysteem, dat toekomstbestendig is en aansluit bij lange termijn-ontwikkelingen en (inter)nationaal beleid.

PlanMER

Een milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft als doel het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. In het planMER is beschreven welke milieueffecten het voorgenomen nieuwe beleidskader naar verwachting zal hebben.

Vervolg

Het ontwerp beleidskader inclusief planMER zijn in te zien van 12 oktober tot en met 22 november 2021. De ingekomen zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken en het beleidskader wordt daar waar nodig op aangepast. Provinciale Staten moeten het beleidskader vaststellen, dat is naar verwachting in het voorjaar 2022.

Categorie:
Provincie: