zondag, 10. september 2006 - 15:23

Eén miljoen euro voor Zeeuwse natuur

Middelburg

De provincie Zeeland heeft een subsidie van 1 miljoen euro binnengehaald voor de realisatie van 157 hectare natuurontwikkeling langs de zuidkust van Schouwen-Duiveland. Hiermee komt het totale binnendijkse brakwatermoeras van ca 1200 ha dichterbij. De zogenaamde LIFE subsidie is verstrekt door Europa. Het Zeeuwse project heeft hiervoor moeten concurreren met 228 andere projecten uit de lidstaten.

Met de subsidie kan het gebied tussen de Kisters of Suzanna's inlaag, de Cauwersinlaag en Zierikzee, nabij Borrendamme, worden ingericht voor steltlopers, sterns en de Noordse woelmuis. Door herstel van de oorspronkelijke kreekpatronen krijgt het zoute kwelwater uit de Oosterschelde weer invloed op de ontwikkeling van de zilte vegetatietypen, nodig om genoemde diersoorten te huisvesten. De Provincie kan met dit bedrag het gewenste ambitieniveau behalen. Plan Tureluur vervult een cruciale rol voor Europese broedvogels en overwinterende kustvogels.

Het LIFE Natuur programma van de Europese Commissie heeft als doel het behoud en herstel van de Natura 2000 gebieden en soorten. Natura 2000 is het samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie. Het omvat alle gebieden die beschermd zijn op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992). Het Natura 2000-netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de Europese Unie voor behoud en herstel van biodiversiteit. Tijdens de Europese Raad in Gothenburg (juni 2001) hebben de Europese staatshoofden en regeringen de afspraak gemaakt om de afname van de biodiversiteit in de Europese Unie in 2010 te stoppen.
Provincie:
Tag(s):