dinsdag, 12. december 2006 - 11:41

Groen licht voor ontwikkeling Dongeradeel

Dongeradeel

In Dongeradeel kan worden gestart met een nieuwe werkwijze om de structuur van de landbouw in het gebied te verbeteren en tegelijkertijd wensen van de streek op het gebied van natuur, water, recreatie en de leefbaarheid van het platteland in nauwe samenwerking met de streek te realiseren.

Met een zeer groot draakvlak en overtuigend ‘ja’ heeft de streek gisteravond in Dokkum groen licht gegeven voor de uitvoering van het programma van aanpak voor de Integrale Gebiedsontwikkeling Dongeradeel. Gedeputeerde Anita Andriesen voorzitter van de Stuurgroep die het voorbereidende werk afrondde: ‘het is nu aan de streek om het programma uit te voeren’. Het programma van Aanpak is de basis voor de uitvoering van de activiteiten door een gebiedscommissie.

De versterking van de landbouwstructuur in het gebied is het eerste wat door de gebiedscommissie opgepakt gaat worden. Kavelruil is daarbij de belangrijkste ingang en motor van het project. Werkende weg worden concretere maatregelen en projecten op het gebied van bijvoorbeeld recreatie, water, natuur of plattelandsontwikkeling gerealiseerd. Voor andere projecten wordt eerst nader onderzoek uitgevoerd of een visie opgesteld, bijvoorbeeld voor het inpassen cultuurhistorische elementen in routestructuren of het opstellen van een toeristisch recreatief ontwikkelingsplan.

Een van de kenmerken van het project is de snelheid waarmee het wordt uitgevoerd. Nadat wensen vanuit de landbouwsector werden geuit hebben de voorbereidingen niet lang geduurd, zo’n anderhalf jaar. De uitvoering moet in de periode 2007-2013 voor een groot deel worden gerealiseerd. De financiering van de concrete projecten die klaar zijn voor uitvoering komt uit verschillende bronnen. Het nieuwe Investeringsbudget Landelijk Gebied, waarover de provincie met ingang van 2007 de regie heeft, is daarvan de belangrijkste. ‘Als er goede projecten met draagvlak worden geformuleerd, spannen we ons als gezamenlijke partijen maximaal in om het geld erbij te vinden’, aldus gedeputeerde Andriesen.

De afgelopen maanden heeft Dienst Landelijk Gebied in opdracht van de betrokken partijen mogelijke projectideeën en wensen geïnventariseerd die passen binnen de ontwikkeling van Dongeradeel. Deze activiteiten zijn uiteengezet in een Programma van Aanpak. Dit programma wordt uitgevoerd door de gebiedscommissie, die gisteravond meteen na het ‘ja’ van de streek werd gepresenteerd door gedeputeerde Andriesen.

In de gebiedscommissie zijn alle partijen uit de streek vertegenwoordigd. Ze zijn na een open sollicitatieprocedure benoemd. Deze commissie gaat alleen die projecten oppakken die nadrukkelijk draagvlak hebben in de streek. Communicatie met het gebied is dan ook het sleutelwoord voor de gebiedscommissie. Voorzitter van de gebiedscommissie Sicko Heldoorn: ‘Er zijn tot nu toe nagenoeg geen projecten met zoveel draagvlak vanuit de streek gestart. Een mooiere start kun je je als gebiedscommissie niet wensen.’
Provincie:
Tag(s):