dinsdag, 3. oktober 2006 - 17:19

Investering van 100 miljoen euro voor Almere

Almere

Het college van B & W wil nog dit jaar starten met het provinciale investeringsprogramma voor Almere. Het college legt de gemeenteraad van Almere een convenant voor dat investeringen in economische structuur, hoger (beroeps)onderwijs, voorzieningen, groenblauwe structuur en infrastructurele knelpunten mogelijk moet maken. Met het programma en de bijbehorende 100 miljoen euro wil de provincie Almere de komende tien tot vijftien jaar helpen zich te ontwikkelen tot een grote stad met een eigen profiel binnen de Noordvleugel van de Randstad. Daarnaast kan de grootstedelijke uitstraling van Almere uitstralen naar de rest van de provincie, waar de omliggende plaatsen van kunnen profiteren.

Vijf thema’s
Projecten die vanuit dit fonds worden betaald, moeten buiten de reguliere taken van provincie en gemeente vallen. Het is dus echt een extra impuls voor de stad. De investeringen concentreren zich op vijf thema’s, die de gemeente en provincie samen hebben vastgesteld: versterking van de economische structuur, versterking hoger- en beroepsonderwijs, meer voorzieningen, verbetering van de groenblauwe structuur in en om Almere en oplossen van knelpunten in de infrastructuur. De komende maanden worden de eerste projecten uitgewerkt en daarna gepresenteerd.

Stimulans voor nog meer samenwerking
De investeringen van de provincie moeten ook andere partijen stimuleren om meer te doen voor Almere zoals het Rijk, de Europese Unie, private partijen en instellingen. Zij worden uitgedaagd om bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en zorg samen met Flevoland en Almere extra te investeren in de stedelijke kwaliteit van Almere.

De gemeenteraad van Almere en de Provinciale Staten besluiten naar verwachting op 5 oktober over het convenant. Na hun instemming ondertekenen de Commissaris van de Koningin en de burgemeester het convenant tussen de provincie Flevoland en de gemeente Almere.
Provincie:
Tag(s):